Застраховка „Моето жилище"

Имуществена застраховка за физически лица  с определен лимит на отговорност.

Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ“ на „ЗД ЕВРОИНС” АД е модерно  застрахователно решение за твоя дом.

Със застраховка  „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти получаваш:
•    защита на недвижимото и движимото си имущество;
•    покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
•    партньорство с надеждна и коректна  застрахователна компания;

Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховка „ МОЕТО ЖИЛИЩЕ ”  ти осигурява защита на:
•    жилищни сгради – постоянно обитаеми апартаменти и  къщи ;
•    мебели и обзавеждане.;
•    битова и електронна техника

„ЗД ЕВРОИНС” АД ти предлага застраховка „ МОЕТО ЖИЛИЩЕ ” в три варианта:

Покритие "КЛАСИК"
•    пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
•    природни бедствия и аварии – буря /ураган, вихрушка и смерч/, градушка, проливен дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване /замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пластове; измокряне от забравени кранове или чешми или в резултат на авария на вградени инсталации и/или тръби, и др.;

Покритие "СУПЕР"
включва покритие "КЛАСИК"+
•    злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, умишлен палеж.
•   гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск.

Покритие "ЕЛИТ"
включва покритие "СУПЕР"+
•    кражба чрез взлом;
•    късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвикани в следствие проявление на риска “мълния/гръм”.
•    земетресение;

Избери това покритие, което най-пълно отговаря на изискванията и потребностите ти.

Каква е застрахователната сума?

Застрахователната  сума  се определя като договорен лимит на отговорност и при настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълният размер на вредата, но не повече от договорения лимит, посочен в застрахователния договор;
Застрахователната сума е определена в български лева за всички движими и недвижими имущества.

Общ  лимит на отговорност  до:

•    15 000 лв;   
•    32 000 лв ;   
•    70 000 лв.

Каква е застрахователна премия?

Застрахователната премия се определя в зависимост от:

•    размера на застрахователната сума;
•     лимитите на отговорност;
•    и избраното ниво на покритие.
Застрахователната премия се заплаща eднократно при сключване на застраховката.

Какъв е срока на застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 12  месеца.


Какво да направиш при настъпване на застрахователно събитие?

•    Предприеми всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
•    Незабавно уведоми съответните държавни контролни органи (служба за противопожарна охрана на тел 160, полиция на тел. 166 и  др.) в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш всички обстоятелства, които са ти известни.

Уведоми „ЗД ЕВРОИНС„ АД  по един от следните начини:

•    В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС„ АД
•    В агенция на „ЗД ЕВРОИНС„ АД в твоя град
•    По телефон  02 / 4895 443
•    На електронен адрес : property.claims@euroins.bg.
 
При уведомяването непременно посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.


Обратно горе