Корпоративно съобщение

   УВЕДОМЛЕНИЕ

С входящ номер 4851/13.04.2017 г.  в деловодството на „ЗД Евроинс“ АД постъпи проект на Търгово предложение от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД до останалите акционери на „ЗД Евроинс“ АД.

С търговото предложение „Евроинс Иншурънс Груп“АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЗД Евроинс“АД. Търговият предложител „Евроинс Иншурънс Груп“АД притежава пряко 14 834 631 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, представляващи 90.07 на сто от капитала „ЗД Евроинс“ АД. Търговото предложение се отнася за 100% от акционерния капитал на „ЗД Евроинс“АД.

Предложената цена от предложителя за една акция е 1,266 лева. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по проекта на търговото предложение. 


Обратно горе