За клиенти на Handy

Застраховка HANDY GUARD

Осигурява ремонт или замяна на повредено мобилно устройство в резултат на случайно счупване или намокряне.

Единствено в магазинната мрежа на HANDY можете да :

 • Застраховате нови  мобилни телефони.
 • Застраховате допълнителни рискове, които не се покриват от фабричната гаранция.

www.handy.bg

Описание на застраховка HANDY GUARD

Със застраховка HANDY GUARD се застраховат нови мобилни телефони. Застраховката покрива увреждания на застрахованото мобилно устройство, непокрити от фабричната гаранция и настъпили вследствие на застрахователните рискове - случайно счупване или измокряне.

Срокът на застраховката е 12 месеца.

За застраховка Handy Guard нови мобилни устройства са всички телефони, които са закупени от Handy и се застраховат до 5-тия ден от покупката им.

Застрахователната сума за нови мобилни устройства е 100% от цената им в ценовата листа.

При частична щета, вредите по застраховката се обезщетяват чрез ремонт до договорения лимит, а при тотална щета със замяна с ново устройство до застрахователната сума.

Застрахователни обезщетения:

 • При настъпване на щета застрахователните претенции се предявяват писмено в магазинната мрежа на Handy, като се завеждат по реда и в сроковете, посочени в Общи условия на застраховката и в застрахователния договор.
 • За доказване на основанието и определяне размера на вредите трябва да се представят следните документи:
  • застрахователната полица или застрахователен сертификат;
  • декларация от Застрахования за обстоятелствата при които са настъпили вредите;
  • служебна бележка или друг документ, издаден от компетентен орган и удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие и последиците от него, както следва:
  • при пожар - от районната противопожарна служба;
  • при мълния, буря или друго природно бедствие – от НИМХ към БАН;
  • при земетресение – от Сеизмологичния институт към БАН;
  • снимки, техническа експертиза, оценка на размера на вредите, фактура или друг платежен документ за закупуване на имуществото, гаранционна карта и протоколи за сервизно обслужване;
  • други необходими писмени доказателства с оглед естеството на настъпилите вреди, доказващи техния размер и причинната връзка със застрахователното събитие.

Обратно горе