Позиция на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) по повод предложенията на Министерството на здравеопазването (МЗ) за нов модел на здравна система в България

АБЗ оценява предложенията на МЗ за реформа на българската здравна система  като позитивен сигнал за налична политическа воля за адресиране на системните недостатъци в настоящата система на здравеопазването и за осигуряване на качествена медицинска грижа на българските граждани. Предложенията са идейна база, от която да се тръгне към създаване на ефективен, базиран на солидна икономическа и финансова логика модел. 

Като приема предложението на МЗ за активно включване на асоциацията в работния процес по създаване на нов модел на здравна система, АБЗ изразява следната позиция:

  • АБЗ подкрепя обявените от Министерството на здравеопазването цели на реформата в здравната система: подобряване качеството на медицинските услуги и повишаване удовлетвореността на пациентите; подобряване ефективността на използване на средствата и контрола в здравната система; намаляване на дела на нерегламентираните разходи, повишаване на прозрачността чрез въвеждане на единна информационна система.
  • АБЗ приема за правилен като посока предложения от МЗ общ принцип, на който да бъде базирана реформата - въвеждането на пазарни механизми и конкуренция между участниците чрез по-активно включване на частния сектор и застрахователите.

АБЗ счита, че за да бъдат постигнати тези цели и ефективно задействани пазарните механизми, финалният модел на здравна реформа трябва да е базиран в максимална степен на пазарни принципи и конкуренция между различните участници (и финансиращи, и финансирани организации) в системата – здравна каса, застрахователни компании, (болнични) лечебни заведения.

Следва да се отчита, че застрахователният сектор е силно регулиран и работи в условията на европейската директива Платежоспособност ІІ при спазване на съответните изисквания за капиталова адекватност. Затова участието на застрахователната индустрия в нова дейност  може да се реализира единствено при условие, че избраният модел на здравна система позволява точна прогнозируемост както на приходите, така и на всички разходи и инвестиции, свързани с неговото въвеждане.

АБЗ ще се включи като конструктивен участник  в работните групи към МЗ и се надява нейният експертен глас ща намери адекватно отражение в новия модел на здравна реформа. Основните въпроси, върху които АБЗ ще акцентира в процеса на работа и по които ще търси решение и изражение в новия модел, са свързани с:

- Реално остойностяване на разходите (изходните данни,цени на клинични пътеки) с цел адекватна оценка на риска  и създаване на работещ модел, базиран на ясна финансова логика и разчети;

- Механизми за контрол: осигуряване на възможност застрахователите да оказват ефективен контрол върху целия процес, започващ от определянето на цените на здравните услуги до тяхното разходване от лечебните заведения;

- Въвеждане на единна информационна система и електронна здравна карта на пациента;

- Въвеждане на механизми за контрол на пациента;

- Въвеждане на механизми, осигуряващи среда на реална конкуренция и за финансиращите, и за финансираните организации.

 

С оригинала на писмото можете да се запознаете   на интернет страницата на АБЗ.

 


Обратно горе