Абревиатура здравни заведения

МЦ - Медицински център

ДКЦ - Диагностично-консултативен център

МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение

СБАЛХ - Специализирана болница за активно лечение по хирургия

АСИМП - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ

МДЛ - Медико-дигностична лаборатория

СМДЛ - Специализирана медико-дигностична лаборатория

МБАЛСМ - Многопрофилна болница за активно лечение по спешна медицина

ПСАГБАЛ - Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение

НМЦ - Нациoнален медицински център

МЦСИМП - Медицински център по специализира извънболнична медицинска помощ

ОДКВЗБС - Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар

СЦ - Стоматологичен център

СХБАЛ - Специализирана хирургическа болница за активно лечение

ОМЦ - Областен медицински център

Д-р - Частна практика

УМБАЛ - Университетска болница за активно лечение

МСЦ - Медицински специализиран център

ОДКВЗСС - Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар

ГП - Групова практика

СБАЛ - Специализирана болница за активно лечение

АМЦСМП - Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ

ИП - Индивидуална практика


Обратно горе