Злополука и общо заболяване

Предмет на застраховане
Застраховат се животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани.

Застраховани лица
Дееспособни лица, български или чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на Република България или друга държава, ако е изрично договорено. Лицата трябва да са на възраст до 70год.
Застраховката може да бъде сключена индивидуално, за семейство, за работници, ученици, студенти, спортисти или друг кръг застраховани. Груповите застраховки се сключват по специални условия и тарифи, определени от Застрахователя.
Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък "застраховащ".

Покрити рискове
Рисковете са свързани със събитията "Злополука" и / или "Заболяване". По смисъла на Общите условия на застраховката за "злополука" се считат:
 • всички действия на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали против волята на застрахования и в срок от една година от настъпването им са му причинили смърт или телесни увреждания с временна или трайна загуба на трудоспособност. За злополука се приемат и смърт или телесно увреждане на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество;

Под "заболяване" се разбира нарушение на нормалното взаимодействие на застрахования с външната среда, при което възникват структурно-функционални или функционални промени в организма на застрахованото лице.

Основни рискове:
 • смърт и трайна неработоспособност от битова злополука;
 • смърт и неработоспособност от трудова злополука.

Допълнителни рискове:
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука
 • Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на трудова или битова злополука
 • Медицински разходи вследствие на общо заболяване
 • Медицински разходи вследствие на трудова или битова злополука
 • Трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване

* Застрахователят е създал възможност за сключване на допълнителен риск, различен от гореупоменатите, при заявено желание от страна на клиента.

Период на застраховката
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 / една / година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Премиите по застраховка "ЗЛОПОЛУКА И ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ" се определят от Застрахователя съгласно действаща тарифа.
 • Премиите могат да бъдат платени директно на представител или посредник на дружеството или по банков път.
 • Застрахователните премии се заплащат в лева, еднократно или разсрочено - по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.
Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на болнични листове, епикризи, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
    * когато сте корпоративен клиент;
    * при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
    * при комплексно застраховане.

Обратно горе