Селскостопанско застраховане

За какви рискове мога да се застраховам за щети при селскостопанските култури и животни?

-за земеделски култури – градушка, буря, проливен дъжд, осланяване, наводнение, измръзване и изтегляне;
-за животни – заразни, незаразни болести, природни бедствия и клане по необходимост.

Какво е необходимо да бъде представено на застрахователя при сключване на застраховка на селскостопански култури?

При сключване на застрахователния договор задължително се прилага подробен опис на фактически засадените площи обект на застраховане по селища, местности и кадастрални номера.

Как се определя застрахователната отговорност при селскостопанските култури?

Застрахователната сума се определя в рамките на максималната застрахователна сума на декар, определена в тарифите на застрахователя. Когато застраховката се сключва за неплодоваващи трайни насаждения е необходимо да се представи документ за стойността на посадъчния материал.

Извършва ли се оглед на застрахованите площи при сключване на застраховката?

Предварителният оглед е задължителен и се извършва от вещо лице в присъствието на застрахования и застрахователя.

Имам щета в голям размер. Възможно ли е да ми бъде изплатено авансово част от обезщетението преди окончателната оценка и приключване отговорността на застрахователя?

Да. Възможно е до 50% от дължимото обезщетение след Ваше писмено искане до агенцията и след съгласуване с Централно управление.

Кой присъства при оглед и оценка на щети?

Комисия, съставена от представител на Централно управление, представител на агенцията сключила застраховката и представител на застрахования. При сериозни щети към работната група се присъединява и научен работник за извършване на експертна оценка при изчисляване на обезщетението.

При щети оказва ли се методична помощ за ограничаване на последствията от застрахователното събитие?

Комисията, извършваща огледа, е компетентна и устно дава съвети за предприемане на мерки ограничаващи действието на застрахователното събитие, а при сериозни увреждания се търсят консултации от научни институти в присъствие на техни специалисти при извършване на допълнителните огледи.

В какъв срок се изплаща застрахователното обезщетение?

Застрахователно обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички необходими документи на застрахователя, даващи основание за определяне размера и изплащане на щетите.

В какъв срок трябва да се уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие?

Земеделски култури:
-  при пожар -  до 2 часа от констатирането му по факс или телефон на агенцията и в срок до 24 часа – писмено по факс, имейл или по пощата.
 -  за всички останали събития срокът за уведомяване е 3 дни – писмено  по факс, имейл или по пощата.
Животни:
 - за събитието се уведомява агенцията  по телефон, факс или имейл, и лицензирания за района ветеринарен лекар лично или по телефон в срок до 24 часа


Обратно горе