Застраховка "Товари по време на превоз"


Застраховка „Товари по време на превоз“ защитава Вашите товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране.

Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации. Застраховка „Товари по време на превоз“  може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице; производител и търговец на стокa, което извършва търговия със стоки и превозващо товари.

Какво може да бъде застраховано?
Всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

Как се застраховат товарите?
Товарите се застраховат по:
•    обичайни бройни единици - на бройки, колети, връзки,каси и др.;
•    тегловни единици – когато товарите се превозват внасипно или наливно състояние.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Товари по време на превоз” покрива само тези рискове и разходи, които са подробно описани в застрахователния договор, като ПТП, природни бедствия, пожар, кражба, грабеж и др. С цел максимална защита е възможно комбиниране на рискове от различни клаузи, подробно описани в Общите условия по тази застраховка.

По ваше желание можем да осигурим застрахователно покритие срещу рискове покрити съгласно изискванията на действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:
•    Institute Cargo Clauses (А) – (Пълно покритие)
•    Institute Cargo Clauses (В) – (Ограничено покритие)
•    Institute Cargo Clauses (C) – (Минимално покритие)
или други действуващи, или прилагани на международния застрахователен пазар специализирани „Карго” клаузи, съответствуващи на вида товар или на начина на транспортиране.

Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия може да осигурим застрахователно покритие срещу:
•    рискове покрити съгласно изискванията на стандартните международни клаузи:
•    Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause- 01.11.2002;
•    Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause- 01.11.2002;
•    Cargo ISM Endorsement - за морски превози;
•    военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно клаузите:
  o    Institute War Clauses (Cargo);
  o    Institute Strikes Clauses (Cargo);
•    трансбордиране;
•    повреди, настъпили по време на товаро-разтоварни операции;
•    развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства;
•    счупване от естеството на товара за чупливи товари;
•    застраховане на товари, състоящи се от употребявани вещи;
•    оборудване на панаири, панаирни експонати;
•    лични и домашни вещи /употребявани и неупотребявани/;
•    лични леки коли / употребявани /;
•    застраховка на пощенски марки и монети /юбилейни, старинни;
•    други рискове по специално договаряне.

Какъв е срока на застраховката?
Застраховката е в сила за времето на транспортиране на товара по обичайния маршрут описан в застрахователния договор. Отговорността на „ЗД ЕВРОИНС” АД започва от момента на натоварването на стока на превозното средство в мястото, посочено в застрахователния договор, продължава по време на неговия превоз за обичайното време и по посочения маршрут и завършва в момента на разтоварването му от превозното средство в мястото, посочено за крайно, или в момента на пристигане на превозното средство в местоназначението, посочени в застрахователния договор.

При директни превози застрахователният договор се прекратява, в случай на претоварване или складиране на товара преди предаването му на получателя. „ЗД ЕВРОИНС” АД не покрива рисковете след започване на претоварване или започване на действия за складиране на товара.

Подвид на застраховката:
Застраховка "От склад до склад"
Когато в застрахователния договор е уговорено, че товарът е застрахован от "склад до склад", отговорността на „ЗД ЕВРОИНС” АД се простира върху всяка бройка или тегловна единица от момента на изнасяне от склада (или друго посочено в договора място) до внасянето й в склада на получателя (посочено в договора място за доставка).
Могат да бъдат застраховани както отделни отсечки по видове транспорт, така и цялостния транспорт в зависимост от вида на търговската сделка.

Абонаментна Застраховка
Застрахователното покритие при абонаментната застраховка се простира върху всички или определени видове товари и се сключва за определен срок. Изборът на абонаментната форма Ви предоставя редица предимства:
•   облекчен режим на оформяне на застрахователните документи;
•  предварително договаряне на застрахователните условия;

•   преференциални тарифи с възможност за прилагане на отстъпки;
•   удобни схеми за плащане на застрахователната премия.

Каква е застрахователната сума?
Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товара и която е посочена в застрахователния договор. Тя не може да бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. Застрахователната стойност е пазарната стойност или т.н. фактурна стойност на застрахования товар към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования товар в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.

Каква е застрахователна премия?
Застрахователна премия представлява процент от застрахователната сума и се определя в зависимост от вида и опаковката на товара, вид транспорт, направлението и застрахователното покритие. Застрахователната премия се заплаща еднократно при получаването на полицата или до 2 работни дни при разплащане по банков път, освен ако не е уговорено друго.

Какво да направите при настъпване на застрахователно събитие?
•    незабавно предприемете мерки за спасяване на товара, предотвратяване и ограничаване на вредите;
•    в срок до 24 часа от узнаване за настъпило застрахователно събитие, уведомете писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД за вида и мястото на събитието – при щета по застраховка „Товари по време на превоз”;
•    направете необходимите постъпки и действия срещу трети лица за причинените от тях загуби или повреди на застрахования товар, в това число в рамките на три дни от доставката или узнаването за настъпило застрахователното събитие, изпратете писмен протест доказан по надлежен ред;
•  не приемайте стоката, когато тя е в съмнително, лошо състояние, освен ако има документ, ангажиращ отговорността на трети лица за нанесените от тях липси или повреди на застрахования товар;
•    в случай на установена, при получаване на пратката, липса или повреда се свържете, незабавно с изписания на договора „авариен комисар”, който да извърши оглед на товара, както и уведомете „ЗД ЕВРОИНС” АД за това;
•    уведомeте най-близкото бюро на лицензиран, независим авариен комисар работещ като Лойдов агент (Lloyd’s Agent), който да извърши огледа на товара.

Необходимо е да уведомите „ЗД ЕВРОИНС” АД по един от следните начини:
В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС” АД
В агенция на „ЗД ЕВРОИНС” АД във вашия град

На електронен адрес: cargoclaims@euroins.bg

При уведомяването, Вие сте длъжен да представите следните документи в оригинал:
•    застрахователна полица, застрахователно свидетелство и др.;
•  протокол на авариен комисар, протокол за оглед, оценки, констативен протокол, констативен протокол на превозвачите, морски протест, свидетелски показания, заключения на вещи лица и др.;
•    превозен договор - коносамент, товарителница и др.;
•    фактури, сметки, диспаши.
„ЗД ЕВРОИНС” АД има право да поиска и други документи, доказващи застрахователното събитие, собствеността, правото и начина на получаване на застрахователно обезщетение (чл.105 от КЗ).
„ЗД ЕВРОИНС” АД има право самостоятелно да участвува в спасяването на товара; за предотвратяването, ограничаването или намаляването на загубата, или повредата; установяването на виновните за вредите лица, както и да взема или посочва необходимите за тази цел мерки. Нарежданията и предписанията
на „ЗД ЕВРОИНС” АД са задължителни.

Застрахователно обезщетение
Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на застрахованите товари. Размерът на застрахователното обезщетение не може да надвишава застрахователната сума, договорения лимит на отговорност и действителната стойност на съответните товари.


За допълнителна информация:

+359 2 9651518

cargo@euroins.bg

 
Обратно горе