Строително-монтажни работи

Предмет на застраховане
За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума.

Застраховани лица
Лица и организации извръшващи строително-монтажна дейност.

Покрити рискове
За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума.
Застрахователят обезщетява Застрахования до посочените в полицата лимити за суми в рамките на договорения общ лимит на отговорност, които суми Застрахования бъде законно отговорен да заплати за щети, вследствие на: телесни увреждания или заболяване на трети лица поради злополука (с или без смъртен изход); загуби и щети на имущество, собственост на трети лица, поради злополука - доколкото такава злополука е в пряка връзка с изпълнението на застрахованите по раздел "Материални щети" и се е случила през периода на валидност, на или в непосредствена близост на строителната площадка.
Във връзка с исковете за обезщетение Застрахователят обезщетява Застрахования и за разноски, одобрени в писмен вид от Застрахователя, в рамките на посочените в полицата лимити на отговорност.

Непокрити рискове
Застрахователят не дължи обезщетения за загуби, щети или отговорност на Застрахования, непосредствено или косвено предизвикани или повлияни от:
 • война (обявена или не), инвазия, вражески действия, бунт, граждански вълнения и безредици, гражданска война, преврат, стачки, лок аут, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, заговор, експроприация, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на едно – законно или не - правителство или власт;
 • ядрена реакция, радиация или радиоактивно замърсяване;
 • преднамерени действия, умисъл или груба небрежност на Застрахования или негови представители;
 • пълно или частично прекъсване на работите.
Застрахователят не носи отговорност при:
 • щети в рамките на посоченото в полицата самоучастие на Застрахования във всяко застрахователно събитие;
 • всякакви косвени щети, включително неустойки по строителния договор, загуби от просрочие на изпълнението, неизпълнение, прекратяване на договора;
 • загуба или щета поради погрешно проектиране;
 • разходите за замяна, поправка или отстраняване на дефектни материали и/или некачествено извършени работи, без обаче да се ограничава отговорността на Застрахователя за евентуални щети върху коректно извършени работи вследствие на застрахователно събитие поради дефектен материал и/или некачествена изработка;
 • обезценяване, изхабяване, окисляване, корозия, повреди от нормални атмосферни условия поради неупотреба и невлагане в строително-монтажните работи;
 • загуба или повреда на МПС с лиценз за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и на плавателни и въздухоплавателни средства;
 • загуби и повреди на документи, носители на информация, планове, схеми, сметки, парични знаци, чекове, марки, печати, мостри, ценни книги, доказателства за дълг;
 • преки щети от електрически, електронни или механични машинни повреди, счупване, скъсване, разместване, замръзване на охладителна или друга течност, лошо смазване или недостиг на масло или охладител, като обаче евентуални външни щети като следствие от такова събитие са покрити;
 • липси и щети, които се установяват едва при инвентаризация, както и мистериозно изчезване;
 • разноски за дейности във връзка с обекти, които са или биха могли да бъдат застраховани по първи раздел "Материални щети"; щети върху имущества, терен или сгради от вибрации или от премахването, респективно от отслабването на носещи елементи, или при предизвикани по този начин телесни увреждания или щети върху други имущества, при условие, че не е изрично уговорено друго;
 • телесни увреждания или заболяване на служител или работник на изпълнителя, инвеститора или на която и да било друга фирма, ангажирана по някакъв начин с изцяло или частично застрахованите по раздел първи на тази полица работи, както и увреждания и заболяване на членове на техните семейства;
 • имуществени щети върху предмети, които принадлежат или се намират в разпореждане, съхранение или под контрол на изпълнителя, инвеститора или която и да е друга фирма във връзка с изцяло или частично застрахованите по раздел "Материални щети", или предмети принадлежащи или намиращи се в разпореждане на техни служители или работници;
 • злополуки, причинени от МПС с лиценз за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и на плавателни и въздухоплавателни средства;
 • всякакви доброволно приети от Застрахования задължения за изплащане на обезщетение или други така поети задължения, извън тези, за които той е задължен по закон, както и увреждане на имущество, което е неизбежен резултат от естеството на договорените строителни работи или отстраняване на допуснати по тях дефекти.
Период на застраховката
Равен на срока на строителство /с или без гаранционен период/.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност между страните.

Изплащане на щети
Застрахователят избира как да обезщети Застрахования - посредством пари в брой, набавяне на аналогичен обект или поправка.
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение най-късно до 10 /десет/ след датата, към която Застрахованият е предоставил всички изискани от Застрахователя данни и документи, необходими за вземане на решение по предявената от него претенция.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
 • когато сте нов клиент;
 • когато сте корпоративен клиент;
 • при подновяване на застрахователния договор и липса на щети от предходната година;
 • при комплексно застраховане.

Обратно горе