Евро-Финанс - market maker на емисията акции на Евроинс

Инвестиционният посредник „Евро-финанс” АД получи разрешение от Българска фондова борса за market maker на емисията акции на застрахователната компания. Това е първият случай при който емисия, търгувана на БФБ ще има инвестиционен посредник - market maker.

Задълженията на market maker се изразяват в поддържане на постоянни котировки купува – продава, което осигурява висока ликвидност на емисията и предотвратява резките и необосновани спекулативни движения на цените на акциите. По този начин се защитават в максимална степен интересите на дребните миноритарни акционери.


Обратно горе