Застраховка "Отговорност на спедитора"

Предмет на застраховане
Застраховката покрива договорната отговорност на Застрахования (Спедитора, действащ като комисионер, оператор или складов оператор) за вреди, причинени на доверителя (клиента), при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция.

Застраховани лица
Застраховка ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА може да бъде сключена от всяка фирма, действаща като:
 • Комисионер - като пълномощник или като търговски представител на клиента по Общите спедиторски условия на НСБС.
 • Оператор по Общите спедиторски условия на НСБС.
 • Складов оператор по Общите складови условия на НСБС.

Покрити рискове
СПЕДИТОРА, ДЕЙСТВАЩ КАТО КОМИСИОНЕР – КАТО ПЪЛНОМОЩНИК ИЛИ КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛИЕНТА ПО ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ (ОСУ) НА НСБС.
1. Финансови загуби на клиента, произтичащи от погрешна експедиция на стоката, извършена от спедитора.
2. Финансови загуби на клиента, произтичащи от погрешно предаване на стоката, извършено от спедитор.
3. Финансови загуби на клиента, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от страна на Спедитора.

Изброените по-горе рискове са покрити само когато отговорността на Спедитора произтича от международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на Спедитора и/или от общите спедиторски условия ОСУ НА НСБС.

СПЕДИТОРА, ДЕЙСТВАЩ КАТО ОПЕРАТОР ПО ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ (ОСУ) НА НСБС.
1. Отговорността на Спедитора-ОПЕРАТОР за физическа щета или загуба на намиращата се под негов контрол и/или в негово разпореждане стока за периода от приемането й от Спедитора или от неговите подизпълнители до предаването й на правоимащия съгласно дефинициите, ограниченията и изключенията на ОСУ НА НСБС, както и отговорността на Спедитора по издадени от негово име и/или за негова сметка FIATA FBL (FIATA Combined Transport Bill of Lading).
2. Отговорността на Спедитора-ОПЕРАТОР за косвени щети, произлезли от физическа щета или загуба на стоката, по условията на т. 1 по-горе.

Изброените по-горе рискове са покрити само когато отговорността на Спедитора произтича от международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на Спедитора и/или от общите спедиторски условия ОСУ НА НСБС.

СПЕДИТОРА, ДЕЙСТВАЩ КАТО СКЛАДОВ ОПЕРАТОР ПО ОБЩИТЕ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ (ОСКУ) НА НСБС.
1. Отговорността на СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР за физическа щета или загуба на намиращата се под негов контрол и/или в негово разпореждане стока за периода от приемането й от Спедитора или от неговите подизпълнители до предаването й на правоимащия, съгласно дефинициите, ограниченията и изключенията на ОСКУ НА НСБС.
2. Отговорността на СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР за косвени щети, произлезли от физическа щета или загуба на стоката, по условията на т. 1 по-горе.
3. Финансови загуби на клиента, настъпили поради неправилно, неточно или непълно изготвяне или попълване на транспортните, складови и други документи от страна на СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР или неговите служители и пълномощници.
4. Финансови загуби на клиента, произтичащи от погрешно предаване на стоката, извършено от СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР.
5. Финансови загуби на клиента, произтичащи от неизпълнение на изрично поети от Спедитора-СКЛАДОВ ОПЕРАТОР договорни задължения.

Изброените по-горе рискове са покрити само когато отговорността на Спедитора – СКЛАДОВ ОПЕРАТОР произтича от международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на Спедитора и/или от общите спедиторски условия ОСКУ НА НСБС.

Непокрити рискове
СПЕДИТОРА, ДЕЙСТВАЩ КАТО КОМИСИОНЕР – КАТО ПЪЛНОМОЩНИК ИЛИ КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛИЕНТА ПО ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ (ОСУ) НА НСБС.
Полицата не покрива:
 • Отговорността на спедитора, произтичаща от умишлени действия на неговите служители и пълномощници.
Действителните Изпълнители на услугите, явяващи се страна по сключените от Спедитора за сметка на клиента договори за транспорт, складиране, манипулиране или митническо оформяне на стоките, не се причисляват към пълномощниците на Спедитора по този раздел.
 • Увеличението на отговорността на Спедитора по сделки, при които той е приел отговорност и условия различни от тези, дефинирани в ОСУ НА НСБС.
 • Щети и загуби на Спедитора при изпълнение на спедиторския договор.
 • Увеличената отговорност на Спедитора, произтичаща от услуги, оказани във връзка с изброените в чл. 49 на ОСУ НА НСБС стоки: злато, банкноти, монети, скъпоценни камъни, бижутерия, антики, произведения на изкуството и ценни книжа от всякакъв вид, тютюневи изделия и концентрирани алкохолни напитки.

СПЕДИТОРА, ДЕЙСТВАЩ КАТО ОПЕРАТОР ПО ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ (ОСУ) НА НСБС.
Полицата не покрива:
 • Отговорността на спедитора, произтичаща от умишлени действия на неговите служители и пълномощници.
Действителните Изпълнители на услугите по транспорта, складирането или манипулирането на стоките, не се причисляват към пълномощниците на Спедитора по този раздел.
 • Увеличението на отговорността на Спедитора по сделки, при които той е приел отговорност и условия различни от тези, дефинирани в ОСУ НА НСБС.
 • Щети и загуби на Спедитора при изпълнение на спедиторския договор.
 • Щети от забавяне на доставка, включени в т. 2 (косвени щети) по–горе, произтичащи единствено от договорен твърд срок на доставка и/или обявен интерес от доставката.
 • Умишлено причинени щети от неправилно, неточно или непълно изготвяне или попълване на документите за транспорт, складиране или манипулиране на стоката.
 • Увеличената отговорност на Спедитора, произтичаща от услуги, оказани във връзка с изброените в чл. 49 на ОСУ НА НСБС стоки: злато, банкноти, монети, скъпоценни камъни, бижутерия, антики, произведения на изкуството и ценни книжа от всякакъв вид, тютюневи изделия и концентрирани алкохолни напитки.
 • Ограничение на географския обсег на покритието.
Застрахователя покрива отговорността на Спедитора само когато договорът за превоз с действителния Изпълнител на транспорта покрива същия период на отговорност и същата франкировка, които Спедиторът поема по договора за превоз, сключен с клиента му.

СПЕДИТОРА, ДЕЙСТВАЩ КАТО СКЛАДОВ ОПЕРАТОР ПО ОБЩИТЕ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ (ОСКУ) НА НСБС.
Полицата не покрива:
 • Отговорността на спедитора, произтичаща от умишлени действия на неговите служители и пълномощници.
Действителните Изпълнители на услугите по складирането или манипулирането на стоките, (ако същите не са служители на Спедитора) не се причисляват към пълномощниците на Спедитора по тази точка.
 • Увеличението на отговорността на Спедитора по сделки, при които той е приел отговорност и условия различни от тези, дефинирани в ОСКУ НА НСБС.
 • Косвени загуби, настъпили само и единствено поради обявен интерес от съхранението и предаването на стоката (с изключение на щетите от липси и повреди на самата стока).
 • Щетите и загубите на Спедитора при изпълнение на складовия договор.

Период на застраховката
Застраховката се сключва за срок от една година.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се договаря от Дружеството и Застрахования, като се записва в застрахователната полица.
Застрахователната ставка се заплаща на месечни вноски.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща обезщетението в срок от 14 дни от получаването на всички необходими документи и данни, удостоверяващи отговорността на Застрахования и размера на вредите.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
    * когато сте нов клиент;
    * когато сте корпоративен клиент;
    * при подновяване на застрахователния договор;
    * при комплексно застраховане;
    * при липса на щети от предходни години.

За допълнителна информация:

+359 2 9651518

cargo@euroins.bg

 

 


Обратно горе