Групова

ГРУПОВА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА


Груповата Медицинска застраховка от „ЗД ЕВРОИНС” АД е една много добра инвестиция за всяка компания, която иска да има здрави, мотивирани и лоялни служители.

Планирайте разходите си и осигурете спокойствие на служителите си!
Застраховащ по полицата е юридическо лице (работодател).
Застраховат се три или повече лица, които се намират в едни и същи по вид правоотношения със Застраховащия.

Застраховани са служителите – български или чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в страната, на възраст от 18 до 65 навършени години към датата на сключване на застраховката.Членове на семейство/домакинство на застраховано по групов договор лице могат да бъдат застраховани по условията на груповия договор.

Застрахователно покритие:
Застрахователното покритие е обособено в основни и допълнителни застрахователни пакети.
Покритите здравни услуги и стоки са групирани в Клаузи: Стандарт и Премиум, като всяка клауза включва определени по вид, обхват и обем здравни услуги и стоки.

Основни застрахователни пакети (ОЗП):
• ЗП „Извънболнична медицинска помощ” със следните раздели:
    • Извънболнична медицинска помощ – прегледи и консултации, неотложна медицинска помощ, лабораторни и инструментални (апаратни) изследвания, вкл. високоспециализирани изследвания, манипулации, физиотерапия, амбулаторни хирургически операции, подготовка за хоспитализация и др.
    • Възстановяване на разходи за здравни стоки при извънболнична медицинска помощ: лекарствени продукти, медицински консумативи, помощни средства, вкл. диоптрични стъкла за очили и лещи и др.


• ЗП „Комбинирана медицинска помощ” със следните раздели:
     • Извънболнична медицинска помощ – прегледи и консултации, неотложна медицинска помощ, лабораторни и инструментални (апаратни) изследвания, вкл. високоспециализирани изследвания, манипулации, физиотерапия, амбулаторни хирургически операции, подготовка за хоспитализация и др.
    • Болнична медицинска помощ: болничен престой, прегледи и консултации, лабораторни и инструментални (апаратни) изследвания, манипулации, лечение, вкл. хирургически операции, рехабилитация, физиотерапия, санаториално лечение, санитарен транспорт и др.
     • Възстановяване на разходи за здравни стоки при извънболнична медицинска помощ: лекарствени продукти, медицински консумативи, помощни средства, вкл. диоптрични стъкла за очили и лещи и др.

Допълнителни застрахователни пакети (ДЗП):
• ЗП „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – организирана профилактика”:
Застрахователният пакет включва договорени профилактични прегледи и изследвания, които се предоставят еднократно и се организират от „ЗД ЕВРОИНС” АД по график в лечебни заведения, с които има сключен договор, вкл. в случаите когато провеждането им е част от задълженията на работодателя съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

• ЗП „Здравни услуги за бременни” със следните раздели:
    • Проследяване на бременност: регистриране/установяване на бременност, прегледи и изследвания за проследяване на нормална и рискова бременност, медикаменти
       • Раждане: хоспитализация, избор на екип, консумативи, медикаменти

•  ЗП „Извънболнична дентална помощ”:
Профилактична, терапевтична, хирургична, ортопедична дентална помощ, рентгенова диагностика, стоматологична физиотерапия, неотложна медицинска помощ, медикаментозно лечение.

Начин на предоставяне/ползване на застрахователното покритие:
• „Абонаментното обслужване“ (АО) – застрахованото лице посещавава лечебно заведение, с което „ЗД ЕВРОИНС“ АД има сключен договор, като разходите за извършените медицински услуги се заплащат от „ЗД ЕВРОИНС” АД директно на лечебното заведение.
• „Възстановяване на разходи“ (ВР) – застрахованото лица заплащате разходите за необходимите здравни стоки и за използваните здравни услуги в избрано от него лечебно заведение, след което предявява претенция към „ЗД ЕВРОИНС” АД за тяхното възстановяване.

Застрахователна сума (лимит на отговорност):  
Отговорността на Застрахователя е до размера на договорените лимити за съответното покритие, независимо от броя на настъпилите събития в периода на застрахователното покритие и предявените претенции.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия зависи от броя застраховани лица, избраната клауза, лимит на отговорност и други.

Срок на действие на застраховката: 1 (една) година.

Какви са ползите за Вашите служители?
• Спокойствие и сигурност
• Медицински асистанс от  Call center и служители на застрахователя
• Безкасово обслужване в лечебни заведения, с които „ЗД ЕВРОИНС” АД има сключен договор
• Възможност за ползване на отстъпки по други видове застраховки

Какви са ползите за Вас като работодател?
• Съвременна социална програма
• Ползване на данъчни облекчения, съгласно ЗКПО чл. 208;


Обратно горе