Отговорност при извършване на хотелиерска и ресторантьорска дейност

Предмет на застраховане
Отговорността на Застрахования в качеството му на собственик, наемател или арендатор на хотел и/или ресторант,  за имуществени и неимуществени вреди, причинени на гости, клиенти и посетители.

Застраховани лица
Лице, регистрирано по Търговския закон, което извършва хотелиерска и/ или ресторантьорска дейност.

Покрити рискове
Опасността /вероятността/ от възникване на отговорност на Застрахования за:

Основно покритие:
• смърт, телесни увреждания или заболяване, вследствие на злополука, или в резултат на отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от застрахования на територията на хотела или ресторанта;
• пълна загуба или частична вреда на движими имущества /без кражба на лични вещи и МПС/ при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност.

Разширено покритие:   
• неимуществени и имуществени вреди, причинени на клиенти, гости и посетители, във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес центрове, сауни, спортни площадки, игрища и нощни заведения /клубове, дискотеки, вариетета, игрални зали/;
• вреди в резултат от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от благородни метали, ценности и др. подобни, които съгласно правилата на хотела трябва да се предоставят за съхранение в специална каса, осигурена от застрахования;
• вреди върху моторни превозни средства на гости на хотела, докато се намират на определените за това паркинги или гаражи на застрахования /без кражба на МПС или части от него/.

Период на застраховката
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
• постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Самоучастие на Застрахования
Самоучастието на застрахования се изразява в поемане от него на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие.


Обратно горе