Каско на МПС срещу първи риск

Комбинация от застраховки „Каско на МПС срещу първи риск”,
„Злополука на лицата в МПС” и „Асистанс”


От месец август  „Застрахователно дружество Евроинс” АД стартира продажбата на нов продукт "Каско на МПС срещу първи риск." Новият продукт е комбинация от  застраховки „Каско на МПС срещу първи риск”, „Злополука на лицата в МПС” и „Асистанс”.  Застраховка "Каско на МПС срещу първи риск" е предназначена за леки и товарни МПС до 3.5 тона  собственост на физически и юридически лица, с изключение на  МПС със специално предназначение.


Предимствата  на  застраховка " Каско на МПС срещу първи риск " са:
 - възможност за избор между две покрития:
 •  Основно - не е необходим оглед на МПС при сключване на застраховката.
 • Разширено - необходим е оглед на МПС при сключване на застраховката. Клиентите с Основно покритие могат да получат Разширено покритие по време на действие на застрахователния договор, като предоставят МПС за оглед в някой от 94-те офиса на „Застрахователно дружество Евроинс” АД.
 - избор на лимит на отговорност в четири варианта - 1000 лв, 2500 лв, 3500 лв. и 4500 лв;
 - фиксирана застрахователна премия  в зависимост от избрания лимит на отговорност   в четири варианта -  45.50 лв, 89 лв, 129 лв и 169 лв;
 - възможност за разсрочено плащане  при сключване на застраховката;
 - допълнително включени „Злополука на лицата в МПС” и „Асистанс.”


Покритите рискове са :

ПТП документирано с протокол от КАТ или констативен протокол с пострадали лица; ПТП документирано с двустранен констативен протокол; “Асистанс” и „Злополука на лицата в МПС”. При избор на лимит на отговорност над 1000лв. застраховката включва следните допълнителни рискове:

•    щети на паркинг;
•    злоумишлени действия на трети лица;
•  природни бедствия (гръм / мълния, буря или ураган, градушка, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, свличане и срутване на земни пластове).


Допълнителната услуга Асистанс се  предоставя при лимит на отговорност над 1000 лева като:
- се прилага еднократно за срока на договора за разстояния до 25км от мястото на събитието;
- се предлага  само при пътнотранспортни произшествия посетени и документирани от пътна полиция;
- клиентът получава възможност да участва в съвместни кампании между „Застрахователно дружество Евроинс” АД” и юридически лица извършващи периодични технически прегледи (юридически лица, с които дружеството има сключен договор), за проверка техническото състояние и външен вид на МПС. Техническият преглед служи за констатиране на евентуални невъзстановени щети и може да бъде използван при бъдещи претенции. Прегледът за леки и товарни МПС  до 3,5 тона са за сметка на Застрахователя. Това право клиентът може да упражни еднократно за целия срок на действие на договора.

Застраховката се сключва за период от 12 месеца. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на 2, или 4 разсрочени вноски, като минималната първа вноска по полицата   е 60 лв.

Застраховката се предлага във всички 94 офиса на компанията, както и при нейните упълномощени представители – брокери и агенти в цялата страна.


Обратно горе