Автомобилно застраховане

Искам да сключа застраховка „Каско на МПС”. Какви са изискванията към автомобила?

Автомобилът трябва да има български регистрационни номера (в определени случаи се допуска застраховане на автомобили с чужди номера). За Клауза „А” „Пълно каско” (с покритие на кражба и грабеж на цяло МПС) е необходимо да има алармена система. За някои марки и модели се изисква и GPS устройство.

Важи ли застраховка „Каско на МПС” за чужбина?

Всички полици, издадени след 01.11.2007 г. имат териториална валидност в ЕС, Хърватия, Сърбия, Македония, Швейцария и Турция при условията на „Пълно каско”, клауза „А”, без заплащане на допълнителна премия.

Къде се правят огледи на автомобила?

Първоначални огледи за сключване на застраховка „Каско на МПС” се правят в агенцията, която сключва полицата. При щета, огледът се извършва: за София в Централно управление, а за страната – в регионалните офиси на „Ликвидация” или в агенцията, където е сключена полицата. Моля, обадете се в офиса, от който е издадена Вашата полица.

Какво е необходимо да се направи при загубване на стикера и/или картончето по валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”?

Да се представи полицата в най-близката агенция на Евроинс. При издаване на нов стикер/картонче за Гражданска отговорност на автомобилистите се заплаща 1,40 лв.

Имам застраховка „ Гражданска отговорност” на автомобилистите и ще пътувам в чужбина. Какво е необходимо да направя?

За пътуване в страни от ЕС не са необходими допълнителни документи. Необходимо е само да вземете със себе си застрахователната полица. За пътуване в страни извън ЕС е необходимо да посетите най-близката агенция на Евроинс за издаване на сертификат „Зелена карта” като носите със себе си оригинала на полицата. (Евроинс Ви препоръчва дори при пътуване в ЕС да Ви се издаде сертификат „Зелена карта”).

Пострадах в ПТП, в което виновното лице има застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в Евроинс. Какво следва да направя?

Пострадалият следва да предяви претенция пред застрахователя на виновното лице. Информация относно начина на завеждане на щета и необходимите документи има в секция „Процедури за завеждане на щети”.

Имам застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” в Евроинс и участвах в ПТП, в което аз съм виновен. Как мога да получа обезщетение?

Вашата застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността ви към трети лица и Вие не може да получите обезщетение. В този случай можете да получите обезщетение само ако имате застраховка „Каско на МПС”.

При сключена застраховка „Каско на МПС” с разсрочено плащане на премията и настъпване на щета, необходимо ли е премията да е изцяло платена, за да се изплати обезщетението?

При частична щета, настъпила преди пълното издължаване на премията, не е необходимо да се плати цялата премия по застраховката, но е необходимо да са били платени дължимите вноски, за които падежите са изтекли. При тотална щета застрахователят удържа неиздължената премия от обезщетението. В определени случаи и при частична щета застрахователят има право да изиска внасянето на цялата застрахователна премия или удържането й от изчисленото обезщетение.

Мога ли да заведа настъпила щета на автомобил, който не е регистриран на мое име?


Завеждането на щета се извършва от водача, вписан в протокола за ПТП, а обезщетението се изплаща единствено на собственика или надлежно упълномощен от него представител. В случай, че автомобилът е закупен на лизинг, за изплащане на обезщетение е необходимо да имате пълномощно.

Обратно горе