Евроинс предлага специално за Вас заместващ автомобил в случай на събитие по застраховка "Каско на МПС"

Заместващ автомобил се предоставя при сключване на застраховка „Каско на МПС” за всички класове леки автомобили, включително и такива с висока проходимост (джипове), които не са на повече от 5 години, считано от годината на производството им, и са изминали не повече от 150 000 километра. Застрахователят осигурява на клиента услугата „заместващ автомобил” чрез рент-а-кар фирма в случай на настъпване на техническа повреда на застрахованото моторно превозно средство, която води до невъзможност то да бъде в движение и отстраняването й ще отнеме повече от 5 работни дни.
 
Предимства на застраховката „Каско на МПС” клауза „Заместващ автомобил”
• услугата „заместващ автомобил” може да се ползва от застрахования до 2 пъти в рамките на едногодишния срок на застраховката, всеки от които до 14 дни или общо 28 дни
• услугата „заместващ автомобил” се предоставя съвместно с реномираната рент-а-кар фирма BUDGET БЪЛГАРИЯ
• заместващият автомобил може да бъде взет от офисите на BUDGET БЪЛГАРИЯ в София, Пловдив, Варна, Бургас и Сливен
 
Застрахователна премия
Застрахователната премия по клауза „Е” се определя в зависимост от застрахователната сума на автомобила по застраховката „Каско на МПС”.
 
ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА МПС”
Предмет на застраховане по застраховка "Каско на МПС"
Mоторни превозни средства (МПС) с български държавни регистрационни номера, преминали редовен годишен технически преглед, валиден към момента на сключване на застрахователния договор.

Застраховани лица
Собственици на МПС с постоянен или настоящ адрес в Република България.

Покрити рискове
Застраховката “Каско на МПС” покрива рисковете:

    * “пожар и природни бедствия ”;
    * “пътно транспортно произшествие ”;
    * “злоумишлени действия на трети лица ”;
    * “кражба на цяло МПС”;
    * “грабеж на цяло МПС”.


При сключване на застраховка по Клауза “А” – “Пълно каско” за някои марки автомобили се изисква монтиране на електронна позиционираща система тип “GPS” . При дългосрочни договори, GPS-устройството е за сметка на Евроинс.

Непокрити рискове
Застраховката не покрива щети, причинени от или вследствие на:

    * управление на МПС, спряно от движение по установения ред;
    * използване на МПС за таксиметрови услуги и/или състезания.


Евроинс не дължи обезщетение ако застрахованото МПС не е преминало редовен годишен технически преглед, валиден към момента на застрахователното събитие.

Период на застраховката
Застрахователният договор се слючва за срок 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор или на разсрочени вноски.

Изплащане на обезщетения
Застрахователното обезщетение е в рамките на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС към датата на застрахователното събитие. Размерът на застрахователното обезщетение се определя след оглед на МПС от експерти или по фактури. Евроинс изплаща обезщетения в срок до 7 дни след представянето на всички необходими документи.

Бонуси
Застрахователната премия може да бъде намалена:

    * за застраховка “Гражданска отговорност”, сключена в Евроинс – 10%;
    * за подновяване на застраховката – 10 % з а всяка предходна застрахователна година без щети, но не повече от 60%;
    * за над 2 броя - с 5%; над 4 броя - с 10%; над 9 броя - с 15%; над 19 броя - с 20%;


При споразумение за застраховане на МПС през три последователни години GPS-устройството е безплатно. 

Обратно горе