От 01.01.2011 г. влиза в сила „Закон за данък върху застрахователните премии”

Във връзка с приетия Закон за данък върху застрахователните премии /обн. в ДВ, бр.89 от 02.11.2010 г./ ви информираме за основните моменти в него:

1.    Считано от 01.01.2011 г. всяка платена застрахователна премия и/или поредна разсрочена вноска по застрахователна полица, независимо от датата на сключване се облага с данък в размер на 2%.
2.    Данъкът върху застрахователните премии е от категорията на косвените данъци,  т.е данъчната тежест е за крайния потребител и се заплаща от застрахования
3.    Не се заплаща данък върху сумите предназначени за ГФ, ОФ и самозалепващ се стикер, удостоверяващ притежаването на полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
4.    Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия от застрахования или от застрахователния посредник.
5.    Данъкът се дължи в момента на плащане и върху вноски по застрахователни договори (полици) сключени преди 01.01.2011г.

Не се облагат с данък единствено:
-    застрахователни премии по застраховка „Товари по време на превоз”, само когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на Република България,
-    застрахователни премии по застраховки „Каско на плавателни съдове” и „Гражданска отговорност на плавателни съдове”,
-    застрахователни премии по застраховки „Каско на летателни апарати” и „Гражданска отговорност на летателни апарати”.

За допълнителна информация можете да се обърнете към представителите на „ЗД ЕВРОИНС” АД във Вашия град.

Обратно горе