Застраховки "Кибер Смарт" и "КиберТЕХ Смарт"

 

Изтеглете презентацията, за да научите: 

 • Какви рискове покриват застраховки „Кибер Смарт“ и „КиберТЕХ Смарт“?  
 • Какви са предимствата на застраховки „Кибер Смарт“ и „КиберТЕХ Смарт“?
 • Каква е разликата между „Кибер Смарт“ и „КиберТЕХ Смарт“?   
 • За кого са предназначени?

Застраховки "Кибер Смарт" и "КиберТЕХ Смарт" покриват загуби от: 

 • пробив в информационната сигурност на компанията, вследствие на кибератака;
 • принудително прекъсване на  бизнес  на   компанията,  вследствие на кибератака;
 • последващи финансови загуби;
 • увреждане на репутация и пропуснати ползи от нея;
 • вреди, причинени на трети лица, вследствие на пробив в информационната  сигурност на компанията;
 • много други рискове, които биха предизвикали извънредни разходи за компанията.

Какво получавате със застраховки "Кибер Смарт" и "КиберТЕХ Смарт"?

Застраховка „Кибер Смарт” е застраховка, разработена за компании извън IT индустрията

Застраховка „Кибер Смарт“ осигурява застрахователно покритие за: 

 • преки финансови загуби на застрахования, вследствие на пробив в неговата информационна сигурност;
 • прекъсване на бизнес;
 • наложени на застрахования регулаторни глоби и санкции;
 • отговорност към трети лица.  

Застраховка „КиберТЕХ Смарт” е   разработена за IT контрактори и IT компании

Застраховка „Кибертех Смарт“ осигурява застрахователно покритие за:   

 • професионална отговорност на застрахования спрямо клиенти и контрагенти за настъпили загуби, вследствие на небрежност, грешка или пропуск на застрахования;
 • преки финансови загуби на застрахования, вследствие на пробив в информационната сигурност на застрахования;
 • прекъсване на бизнес;
 • наложени на застрахования регулаторни глоби и санкции;
 • отговорност към трети лица.

Покрити рискове

„Кибер Смарт”

„КиберТЕХ Смарт”

Професионална отговорност

Покриват се разходи и разноски на застрахования, които той е длъжен да заплати вследствие на небрежност, грешка или пропуск на негов служител или подизпълнител при изпълнение на професионални задължения в сферата на IT услугите             

 

 

 

 

 

Нелоялност на служители

Покриват се вреди, правни разходи и разноски настъпили в резултат на гражданско, наказателно, административно или арбитражно производство и съдебни разходи и разноски, вследствие на нелоялно или измамно действие или бездействие на служител или подизпълнител при изпълнение на професионални задължения в сферата на IT услугите

 

 

 

 

 

 

 

Пробив в информационната сигурност на застрахования

Покриват се необходими и целесъобразни разходи, направени след пробив в информационната сигурност с цел да бъдат възстановени:

 • правилното функциониране на информационната система;
 • информация, съхранявана на информационната система;
 • всякаква друга информация, включително лични документи;

 

 

 

 

Регулаторни глоби и санкции

 

 

Увреждане на репутацията на застрахования

 

 

Разходи за ограничаване на вреди

 

 

Прекъсване на бизнес

Прекъсване на бизнес, пряко причинено от неправомерен достъп, заразяване с компютърен вирус, кибер атака от вида отказ на услуга (DoS) или операционна грешка или произтичащо от кибер кражба или кибер изнудване

 

 

Киберизнудване

 

 

 Кибер кражба

 • Кражба или фалшифициране на пари или ценни книжа;
 • Кражба или загуба на стоки на застрахования във връзка със снабдяване или доставяне на стоки;

настъпили вследствие на неоторизиран достъп чрез кражба на информация.

 

 

Нарушаване на сигурността на картовите разплащания

 

 

Отговорност за медийни публикации

Покрива се отговорността на застрахования за:

 • Клевета, насочена към физическо лице или търговско дружество;
 • Публикуване на невярна негативна информация за продукт;
 • Непреднамерено нарушаване на авторски права;
 • Неправомерно използване на дълбоки връзки или фреймове, произтичащи от медийни публикации на застрахования;

 

 

Отговорност към трети лица в случай на пробив на информационната сигурност на застрахования

 

 

Разходи за уведомление на трети лица

Покриват се необходими разходи на застрахования за уведомяване на трети лица след разкриване на лична информация за тях

 

 

Увреждане на документи и информационни активи на трети лица

Покриват се разходи и разноски за възстановяване или замяна на документи на трети лица, които са изгубени или увредени докато са оставени на отговорно пазене в организацията ви при изпълнение на вашите професионални задължения

 

 

 

Нарушаване на лично пространство и загуба на документи

 

 

Нарушаване на конфиденциалност

 

 

Неправомерен достъп до телефонни системи

Покриват се телефонни сметки за обаждания, вследствие на неправомерно използване на честотна линия на телефонни системи на застрахования от външно лице. 

 

 

 

 

За допълнителна информация:
Лица за контакт:

Михаил Николов
Електронна поща: m.nikolov@euroins.bg 

 

Регистрация за изтегляне на презентация
Име *
Фамилия *
Email *
Телефон
Име на организация
Да, искам повече информация


Обратно горе