Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Защита на личните данни

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

 

С настоящото „Застрахователно дружество Евроинс“ АД („ЗД Евроинс“ АД/Дружеството) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по застрахователен договор и ползване на сайта на Дружеството.

 

Какви Ваши лични данни обработваме

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 •  ЕГН, ЛНЧ, дата на раждане;
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон;
 • Фирма/Организация (ако е приложимо);
 • Адрес: постоянен или настоящ.
 • Финансова информация: номер на банкова сметка, номер на платежния инструмент (като номер на кредитна карта) и код за сигурност (свързан с платежния инструмент), данъчна и друга финансова информация.
 • IP адрес, държава, местоположение, геолокация, характеристики на браузъра и устройството и друга техническа информация (събира се автоматично, когато се посещава сайта на Дружеството);
 • Информация свързана със застрахованите рискове – трудов стаж, професионален опит, заплата, собственост (като данни за МПС, имот)и други;
 • Номер на полица/щета, клиентски номер или друг идентификатор създаден от Дружеството;
 • Здравни данни: информация относно здравното състояние на ползвателите на застрахователни услуги (диагноза, епикризи, други медицински документи за извършени прегледи, изследвания или други интервенции);
 • Данни предоставени от ползвателите на застрахователни услуги при запитвания, жалби и други искания;
 • Запис на телефонни разговори, провеждани при обаждане от и на телефонната централа на Дружеството.
 • Видеоизображения от охранителни камери, поставени в офисите на Дружеството.

Възможно е използването на бисквитки и други технологии за проследяване, събиране и съхраняване на информация (Политика за използване на бисквитки)

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни

 • Обработването на лични данни е необходимо за сключването и/или изпълнението на застрахователен договор (в това число администриране на предявени претенции), включително за осъществяване на контакт с ползвателя на застрахователните услуги – чл. 6, ал. 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОРЗД).
 • Дружеството обработва лични данни в изпълнение на законови задължения, като предоставяне на информация на регулаторни органи, на съд или разследващи органи, на държавни институции, организации и други (законовите задължения са предвидени в различни нормативни актове) – чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД.
 • На основание легитимен интерес Дружеството обработва лични данни при осъществяване на видеонаблюдение, записване и съхранение на телефонни разговори от национален телефонен номер, събиране на вземания, презастраховане, проверки за предотвратяване на застрахователни измами, сключване на групови застраховки, анализ на портфейла и други – чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.
 • Дружеството може да обработва здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на законово основание– чл. 9, ал. 4 от ОРЗД.
 • Дружеството може да обработва здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи), предоставени за целите на уреждане на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на законови претенции – чл. 9, ал. 2, буква е) от ОРЗД.
 • Дружеството може да обработва Вашите здравни данни за целите на превантивната или трудовата медицина за осигуряване на здравни грижи (профилактични прегледи на застрахованите) – чл. 9, ал. 2, буква з) от ОРЗД.

 

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

Възможно е, Дружеството да взема решения, основаващи се на автоматизирана обработка, включително профилиране при офериране за сключване на застрахователен договор. Профилиране е автоматизирано обработване на лични данни с цел оценяване на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, включително за анализиране или прогнозиране на поведението му, изпълнение на професионалните му задължения, икономическото му състояние, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение. „ЗД Евроинс“ АД може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от актюери, като не се използват специалните категории лични данни и данни на деца.

Дружеството прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субектите на данни, най-малко правото на човешка намеса, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.

 

За какви цели използваме Вашите данни

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

 • определяне на индивидуалните потребности от застрахователни продукти;
 • изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
 • сключване на застрахователен договор и администрирането му;
 • регистрация в сайта или мобилното приложение на Дружеството;
 • за предоставяне на по-добро обслужване (геолокация чрез Google Maps);
 • плащане на застрахователната премия;
 • обработване на претенции във връзка с настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
 • презастраховане;
 • обработване на жалби и други запитвания;
 • предотвратяване на застрахователни измами;
 • анализ и оценка на риска;
 • изпълнение на законови изисквания, включително предотвратяване на конфликт на интереси и корупционни практики;
 • за статистически и аналитични цели;
 • сигурност и контрол на нарушенията;
 • предявяване на регресни претенции в предвидените от закона случаи;
 • защита на сайта;
 • други.

 

Маркетинг

„ЗД Евроинс“ АД обработва личните Ви данни, за да Ви изпраща съобщения за извършените операции по Вашите застраховки/щети, чрез телефонни обаждания, имейли, sms, писма и др. Съобщенията касаят само продукти, за които имате сключен договор. Тези съобщения не са свързани с директен маркетинг на продукти.

Дружеството може, на основание легитимния си интерес, да използва личните данни на клиент, без да е необходимо съгласието му, когато му предлага съвместим продукт с първоначално ползвания, с цел да подобри качеството на обслужване, предлагайки му друг продукт, според неговите нужди. За такова предложение не е необходимо изричното съгласие на застрахования.

 

На кого можем да споделим Вашите лични данни

При спазване на законовите изисквания е възможно „ЗД Евроинс“ АД да разкрие лични данни на ползвателите на застрахователни услуги на:

 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати и други). Когато се използват услуги, свързани със сключване на застрахователния договор и изплащане на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността на Дружеството, е възможно да се разкрият лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това.
 • При изпълнение на задълженията си по определени застраховки „ЗД Евроинс“ АД може да разкрие лични данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дружеството на и извън територията на Република България. При предаване на данни на лица базирани в трети страни, предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • При изпълнение на законовите си права и задълженията Дружеството трансферира данни за полици и претенции по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и претенции по застраховка „Каско на МПС“ към системата на „Гаранционния фонд“. Също така, може да трансферира лични данни към органите за държавно управление: КФН, НАП, ДАНС, КЗЛД и други администратори като външни одитори, оператор на пощенски услуги, банки, съдебни изпълнители и други.
 • Презастрахователи: За осигуряване на покритие на застрахователния си портфейл, „ЗД Евроинс“ АД може да разкрие лични данни на презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители.
 • При спазване на приложимото законодателство „ЗД Евроинс“ АД може да разкрие лични данни на групата „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. Застрахователни посредници: Дружеството работи с мрежа от застрахователни и презастрахователни посредници – брокери, агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност (чл. 294 от Кодекса за застраховането). За целта лични данни могат да бъдат споделяни (обикновено директно от ползвателите на застрахователни услуги) на посредниците.

 

За какъв срок се съхраняват Вашите лични данни

Дружеството съхранява отделните документи, както следва:

 • Застрахователните договори и документи, които са част от него (предложение за сключване на застрахователен договор, полица, анекси и др.) – максимален срок от 10 (десет) години, след изтичане на годината, през която са предадени за архивиране.
 • Документи относно заявление за застрахователна претенция – максимален срок от 10 (десет) години, след изтичане на годината, през която са предадени за архивиране, като срокът е в зависимост от вида застраховка.
 • Искания и жалби – съхраняват се за срока на съхранение на застрахователната претенция, за която се отнасят.
 • Неприети предложения за сключване на застрахователен договор (оферти) – до 2 (две) години след изтичане на годината на получаване на данните.
 • Записи от системи за видеонаблюдение, монтирани в офисите на Дружеството – максимален срок от 2 (два) месеца.
 • Записи на телефонни разговори, провеждани при обаждане от и на телефонна централа на Дружеството – 1 (една) година.
 • Регистрацията в сайта или мобилното приложение на Дружеството – до 5 (пет) години след прекратяване на регистрацията.
 • Записи доказващи запознаване, приемане, съгласие и декларирани обстоятелства при сключване на застрахователен договор, чрез онлайн платформа – максимален срок от 10 (десет) години, като срокът е в зависимост от вида застраховка.

Сроковете се определят при спазване на нормативните изисквания за съхранение на документи и данни и при отчитане на легитимния интерес на Дружеството да упражнява и защитава интересите си в спорове и правни претенции.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на приложимото законодателство ползвателите на застрахователни услуги имат следните права спрямо личните им данни, обработвани от „ЗД Евроинс“ АД:

 • Да получат достъп до личните им данни, които Дружеството обработва, и да получат копие от тях.
 • При непълнота или неточност на данните, които Дружеството обработва, личните им данни да бъдат коригирани.
 • Да поискат данните им да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са, ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили са съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните се обработват незаконосъобразно и други.
 • В определените от приложимото законодателство случаи да се изиска обработката на личните данни да бъде ограничена.
 • Да се упражни правото на преносимост на данните и да се поиска данните да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
 • Да се оттегли даденото съгласие, когато обработването на личните данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, за упражняване на правата, е съгласно Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на лични данни, които могат да се открият на уебсайта (www.euroins.bg), както и във всеки офис на Дружеството.

В случаите когато данните се обработват на основание на легитимен интерес, може да се възрази срещу обработването на лични данни на това основание.

Също така субектите на данни имат право да подават жалби до надзорния орган по защита на данните по страна на обичайно местопребиваване, или по месторабота, или по място на предполагаемо нарушение. За България надзорният орган по защита на данните е Комисия за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете със „ЗД Евроинс“ АД на следния адрес: България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ел. поща: office@euroins.bg. Координатите за връзка с длъжностно лице по защита на данните на „ЗД Евроинс“ АД: dpo@euroins.bg.