Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Обща гражданска отговорност на бизнеса

Защо в "Евроинс"?
  • Защитава Вашия бизнес от непланирани разходи свързани с неволно причинени вреди на трети лица
  • Приложима за различни стопански дейности

Каква е тази застраховка?


Покриваме Вашата финансова отговорност към трети лица за причинени имуществени и неимуществени вреди при и по повод извършване на обичайната стопанска дейност.

Какво покрива застраховката?


Покритията са групирани в следните избираеми клаузи:

Клауза
Отговорност към трети лица

Може да изберете една или няколко от следните под-клаузи:

  • Отговорност към трети лица - покриваме Вашата отговорност за причинени вреди на трети лица във връзка с обичайната Ви стопанска дейност.
  • Отговорност на хотелиера и ресторантьора - покриваме Вашата отговорност като хотелиер и/или ресторантьор  за причинени вреди на гости, клиенти и посетители.
  • Финансова стабилност на превозвач - покриваме Вашата отговорност като превозвач за причинени вреди на трети лица, в резултат на упражняване на дейността по автомобилен превоз на пътници и товари.
Клауза
Отговорност за замърсяване

Покриваме Вашата отговорност за нараняване и/или повреда на трети лица, произлизащи от инцидентно замърсяване.

Клауза
Отговорност за продукта

Покриваме Вашата отговорност за причинени нараняване и/или вреда на трети лица от продукт, който произвеждате или пускате в обращение.
Къде важи застраховката?

На територията на Република България, освен ако в полицата не е договорено друго.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Какви са лимитите на отговорност? 

Лимитите на отговорност са договорени в полицата.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Списък на застрахованите лица – при застраховане на група лица
  • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
Каско на МПС
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.