Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Гаранция в полза на възложител

Защо в "Евроинс" ?
  • Сигурен и ефикасен начин за получаване на обезпечение
  • Индивидуален подход към всеки клиент
  • Адекватна презастрахователна програма

Каква е тази застраховка?


Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на застрахования (изпълнител), съгласно чл. 111 ал. 5,т. 3 от ЗОП.

Какво покрива застраховката?


Покриваме риска на бенефициента по полицата от пълно неизпълнение и/или частично, забавено и/или друго неточно изпълнение на задълженията на застрахования (изпълнител), произтичащи от условията на Договор за възлагане на обществена поръчка и съобразно спецификата на предоставеното покритие по всеки вид гаранция, чрез една от следните клаузи:

Гаранция за авансово плащане

Гарантира целево изразходване на авансово предоставени средства по сключен договор за възлагане на обществена поръчка.

Гаранция за добро изпълнение

Гарантира точно и своевременно изпълнение на поети задължения на изпълнител/застраховащ към възложител/бенефициент по сключен договор за възлагане на обществена поръчка.

Гаранция за следдоговорно задължение

Гарантира изпълнение на следдоговорни/гаранционни задължения на изпълнител/застраховащ към възложител/бенефициент през срока на действие на гаранционния период по сключен договор за възлагане на обществена поръчка.
Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

В зависимост от условията на договора за обществена поръчка.

Каква е застрахователната сума? 

В зависимост от условията на договора за обществена поръчка.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея
 
Използвани термини:

ЗОП - Закон за обществените поръчки

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Злополука и общо заболяване
Злополука и общо заболяване
Злополука и общо заболяване

Възстановяваме разходи и обезщетения, свързани с битова,трудова злополука и общо заболяване.

Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца
euroins building
Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца

Застраховате Вашето имущество, което използвате за търговска дейност

Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи

Покриваме вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция или монтаж.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.