Застраховка „Екстра Дом”

Имуществена  застраховка „Екстра Дом”на „ЗД ЕВРОИНС„ АД е модерно застрахователно решение за твоя дом.

Бързо, лесно и изгодно! Без оглед, без опис, без снимка!

Със застраховка  „Екстра Дом”ти получаваш:

•    защита на недвижимото и движимото си имущество; 
•    покрития по максимално широк набор от рискове и възможност  за избор според конкретните потребности и изисквания;
•    партньорство с надеждна и коректна  застрахователна компания;

Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховка „Екстра Дом”  ти осигурява защита на:
•    жилищни сгради – постоянно обитаеми апартаменти и  къщи;
•    мебели и обзавеждане ;
•    битова и електронна техника ;
•    лични вещи и принадлежности.

„ЗД ЕВРОИНС” АД ти предлага  застраховка  „Екстра Дом” в  два варианта :
•     Стандартно покритие
•     Разширено покритие


Стандартното  покритие включва следните рискове:
•    пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
•    природни бедствия и аварии: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни пластове, увреждане вследствие действие на подпочвени води и действие на морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед ;
•    изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и вреди причинени от измокряне на имущество в резултат на:
    o    забравени отворени кранове или  чешми;
    o    авария на  водопроводни, топлофикационни, канализационни, климатични или друг вид инсталации;
•    счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове, санитарен фаянс;
•    увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно транспортно средство;
•    кражба чрез взлом, включително и нанесени увреждания на врати, прегради и заключващи средства;
•    грабеж;
•    злоумишлени действия на трети лица, палеж;
•    чупене на стъкла и повреда на дограма, причинено от злоумишлени действия на трети лица;
•    земетресение;
•    гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество.

Разширеното покритие включва покритите рискове от Стандартното, като срещу заплащане на допълнителна премия, се покриват и  следните рискове:
•    кражба чрез взлом  за преносима електронно-компютърна техника;
•    късо съединение вследствие на гръм или мълния;
•    токов удар от свръхнапрежение;
•    необходими целесъобразни разходи за:
   o    разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
   o    преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
   o    разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 
   o    разходи за хотел(нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо.

Как се определя застрахователна сума и застрахователна премия?

•    Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано имуществото и се определя   на база разгъната застроена площ на жилището.
•    Застрахователната сума се определя в български лева или чуждестранна валута.
   o    Подобрения в  жилището до 5 % от застрахователната сума, за периода на застраховката, се покриват без допълнително заплащане, а за новопридобито движимо имущество - до 3% от застрахователната сума.
•    Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно дейставащата Тарифа на „ЗД ЕВРОИНС„ АД  по тази застраховка.
•    Застрахователната премия  се заплаща еднократно или разсрочено до четири  вноски без допълнително оскъпяване.


Отстъпки от застрахователната премия  можеш да получиш  при :
•    подновяване на застрахователния договор и липса на щети от предходната година;
•    наличие на други застраховки в „ЗД ЕВРОИНС„ АД
•    еднократно плащане;
•    наличие на клубна карта Auto CarD;
•    добра обезопасеност на жилището.

Какъв е срока на застраховката?
Застраховката се сключва за период от 12 месеца.

Какво да направиш при  застрахователно събитие?
•   Предприеми всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
•   Незабавно уведоми съответните държавни контролни органи (служба за противопожарна охрана на тел 160, полиция на тел. 166 и  др.) в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш всички обстоятелства, които са ти известни.

Уведоми „ЗД ЕВРОИНС„ АД  по един от следните начини:

•    В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС„ АД
•    В агенция на „ЗД ЕВРОИНС„ АД в твоя град
•    По телефон  02 / 4895 443
•    На електронен адрес : property.claims@euroins.bg.
 
При уведомяването непременно посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.


Обратно горе