Имущество на физически лица

 Имуществена  застраховка за физически лица от  „ЗД ЕВРОИНС„ АД е модерно застрахователно решение за твоя дом.

С имуществена  застраховка за физически лица от  „ЗД ЕВРОИНС„ АД  получаваш:

•   защита на недвижимото и движимото си имущество; 
•  покрития по максимално широк набор от рискове и възможност  за избор според конкретните потребности и изисквания;
•    партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания.
Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховката осигурява защита на:
•    жилищни, вилни и стопански (вкл. от специфичен тип – оранжерии, сгради за отглеждане на животни и други подобни) масивни, полумасивни и паянтови сгради, стопански съоръжения, както и незавършено строителство. Към сградите се причисляват :
   o вградените в тях инсталации (електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други), представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства;
       o    трайно монтираните подови настилки;
       o    вратите и прозорците; трайно монтираните осветителни тела.
•    мебели и обзавеждане ;
•    битова техника, електроника и друго техническо оборудване;
•    лични вещи;
•    хранителни продукти и напитки;
•   произведения с висока художествена стойност: картини, гоблени, икони и други произведения на изкуството;
•    необходими целесъобразни разходи за:
      o разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
      o преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
      o разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 
      o разходи за хотел(нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо.

 

Покрити рискове

•    пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;

•  природни бедствия и аварии: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни пластове, увреждане вследствие действие на подпочвени води и действие на морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед ;
•   изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и вреди причинени от измокряне на имущество в резултат на:
       o забравени отворени кранове или  чешми;
     o авария на  водопроводни, топлофикационни, канализационни, климатични или друг вид инсталации;
•    транспортиране на застраховано имущестово при смяна на адреса му;
•    увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно транспортно средство;
•    кражба чрез взлом, включително и нанесени увреждания на врати, прегради и заключващи средства;
•    грабеж;
•    злоумишлени действия на трети лица, палеж;
•    чупене на стъкла;
•    земетресение;
•    гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество.
•    късо съединение вследствие на гръм или мълния;
•    токов удар от свръхнапрежение;
•    необходими целесъобразни разходи за:
     o  разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
     o  преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
     o  разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 
     o  разходи за хотел(нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо.

Период на застраховката
Застраховката се сключва за период от 12 месеца или по кратък период по договореност със застрахователя.

Застрахователна сума и застрахователна премия
•    Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано имуществото и се определя в български лева или чуждестранна валута.
•    Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно дейставащата Тарифа на „ЗД ЕВРОИНС„ АД  по тази застраховка.
•  Застрахователната премия  се заплаща еднократно или разсрочено до четири  вноски без допълнително оскъпяване.

Отстъпки от застрахователната премия  се получават при :

•    подновяване на застрахователния договор и липса на щети от предходната година;
•    наличие на други застраховки в „ЗД ЕВРОИНС„ АД
•    еднократно плащане;
•    наличие на клубна карта Auto CarD;
•    други;

При настъпване на  застрахователно събитие:
•   Предприеми всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
•   Незабавно уведоми съответните държавни контролни органи (служба за противопожарна охрана на тел 160, полиция на тел. 166 и  др.) в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш всички обстоятелства, които са ти известни.

Уведоми „ЗД ЕВРОИНС„ АД  по един от следните начини:

•    В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС„ АД
•    В агенция на „ЗД ЕВРОИНС„ АД в твоя град
•    По телефон  02 / 4895 443
•    По факс 02 / 4895 443
•    На електронен адрес : property.claims@euroins.bg.
 
При уведомяването непременно посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.

Обратно горе