Злополуки

Искам да сключа застраховка „Злополука”. Какви са изискванията?

Застраховат се български граждани на възраст между 3 и 64 навършени години към датата на сключване на застраховката в добро здравословно състояние.

Какви рискове могат да бъдат покрити по застраховка „Злополука”?

Основни рискове:
- смърт в резултат на трудова и/или битова злополука;
- трайна загуба на трудоспособност в резултат на трудова и/или битова злополука.
Допълнителни рискове:
- временна загуба на трудоспособност в резултат на трудова и/или битова злополука;
- временна загуба на трудоспособност в резултат на общо заболяване;
- медицински разходи при злополука;
- медицински транспорт при злополука.
За лица под 14 години или недееспособни не се покрива риска смърт от злополука!

За кои държави важи застраховка „Злополука”?

Застраховката важи единствено за събития, настъпили на територията на Република България.

За каква сума мога да се застраховам?

Минималната застрахователна сума е 1000 лева, а максималната - 10 000 лева.

Къде мога да сключа застраховка „Злополука”?

Във всеки офис на „Евроинс” или оторизиран представител на дружеството.

Мога ли да платя премията разсрочено?

По застраховка „Злополука” се допуска разсрочено плащане до четири вноски.

Какво е необходимо да направя в случай на застрахователно събитие?

Застрахованият трябва да предяви претенция пред застрахователя. Информация относно начина на завеждане на щета и необходимите документи има в секция „Правила за уреждане на претенции”.

Какъв е срокът за предявяване на претенция?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият, неговите наследници и/или третото ползващо се лице са длъжни да уведомят застрахователя не по-късно от седем дни от датата на събитието в писмена форма в офиса на застрахователя, с писмо по пощата, по факс или по имейл.

Може ли мой близък/познат да предяви претенция от мое име?

За да бъде заведена претенция от лице различно от застрахования, то трябва да бъде упълномощено с нотариално заверено пълномощно за това.
В случай, че застрахованото лице е под 18 години, претенцията се подава от законен негов представител.
Обезщетението се изплаща единствено на застрахования или на надлежно упълномощен от него представител. В случай, че застрахованото лице е под 18 години, обезщетението се получава от законните му представители.

В случай на застрахователно събитие какво обезщетение ще получа?

В случай на смърт в резултат на злополука се изплаща застрахователната сума, посочена за този риск в полицата.
При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
При временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука или общо заболяване се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на загубената трудоспособност.
Медицински разходи и медицински транспорт при злополука се възстановяват до 3% от застрахователната сума, но не повече от 150 лева.


Обратно горе