„Злополука” на кредитополучатели

Предмет на застраховане
Животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани, получили банков кредит.

Застраховани лица
Физически лица, получили банков кредит на възраст между 18 и 70 навършени години.

Покрити рискове
– смърт  вследствие на злополука;
– трайно намалена работоспособност над 70 % вследствие на злополука;

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок от 1 /една/ година.

Плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия може да бъде платена директно на представител или посредник на дружеството или по банков път. Премията се издължава еднократно или разсрочено.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.
Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на  епикризи, решения на ТЕЛК,  актове и други необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
• когато сте корпоративен клиент;
• при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
• при комплексно застраховане.


Обратно горе