Антон Пиронски: През 2011 г. спадът в премиите ще спре

(в.Застраховател, брой 10 от 2011 г)

Рубрика Поглед назад, поглед напредПрез 2011 г. спадът в премиите ще спре

Антон Пиронски, член на УС и изпълнителен директор на „ЗД Евроинс“ АД

- Г-н Пиронски, независимо че вече сме почти в средата на 2011 г., не мога да не ви попитам дали сте удовлетворени от резултатите на дружеството ви за 2010 г. - кои са добрите и лошите „уроци“ на изтеклата година за вас?

- 2010 година беше може би най-тежката за България в периода на икономическа криза и ще се запомни със затваряне на предприятия в страната, безработица, липса на свежи инвестиции, спад в продажбата на автомобили и т.н. В тези условия ние като цяло сме удовлетворени от постигнатите резултати и отчитаме, че годината беше добра за „ЗД Евроинс”АД.

Що се отнася до това, имаше ли добри и лоши „уроци” и какви са поуките от тях, ние считаме, че мерките, които ръководството предприе, са достатъчно показателни. Например в съответствие с иновативната си продуктова политика и през 2010 г. продължихме да разработваме и да предлагаме на пазара нестандартни продукти като застрахователния ни продукт „4х4” по „Каско на МПС” и комбинираната полица „Дом, кола и здраве”. С цел подобряване на обслужването на клиентите бе въведена нова процедура за обработка на щети по застраховки “Имущество”. През месец юли миналата година отвориха врати и два нови ликвидационни центъра в гр. София, в които клиентите на дружеството могат да завеждат щети по всички видове застраховки. В центровете се извършват огледи на автомобили по застраховки “Каско на МПС” и “Гражданска отговорност” на автомобилистите, издават се и възлагателни писма според правилата на „Евроинс”. С цел повишаване ефективността от работата на нашите служители въведохме система за оценка и допълнително стимулиране на персонала в агенциите на дружеството, регулярно се провеждаха и обучения във връзка с пласмента на застраховките, ликвидацията на щетите и издаването на полици посредством информационната система webINACS.

- С какви резултати приключи отчетната 2010 г., как е позиционирано дружеството ви на пазара?

- През 2010 г. „ЗД Евроинс”АД реализира брутен премиен приход (БПП) от 71.9 млн. лв., което е с 3.2 % по-малко в сравнение с 2009 г. По предварителни данни намалението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор на годишна база е около 5 %, т.е. резултатът на дружеството е по-добър, отколкото този на целия застрахователен пазар. Трайна е и тенденцията дружеството да се позиционира на седмо място по показателя БПП със стабилен пазарен дял от 5.0% -5.2 %.- Негативният резултат в общото застраховане в целия застрахователен пазар е неоспорим факт през последните две години – 2009-2010. Какви са загубите, които претърпя вашето дружество, и какви са тенденциите? Автомобилното застраховане ли е „ахилесовата пета“?

- Когато говорим за резултати в общото застраховане, негативни или положителни, е необходимо най-напред да уточним кои точно показатели имаме предвид. Безспорно най-важни са техническият и финансовият резултат. За съжаление не можем да коментираме резултатите за 2010 г. по отношение на пазара, защото все още няма официално публикувани данни на страницата на КФН. По предварителни данни (източник: insmarket.bg, 15 април 2011г. – „Окончателно: Застраховането успя да намали спада до 3% през 2010 година”) компаниите в общото застраховане отчитат за 2010 г. отрицателен технически резултат в размер на -43 279 хил. лв., при -7 736 хил. лв. за 2009 г. и съответно отрицателен финансов резултат за 2010 г. в размер на -16 385 хил. лв., при 26 689 хил. лв. за 2009 г.

„ЗД Евроинс” АД приключва финансовата 2010 година със загуба от 2.2 млн. лв., при загуба от 1.4 млн. лв. за предходната година. Резултатите за 2010 г. са повлияни в голяма степен от увеличаване размера на техническите резерви в съответствие с приетата през месец ноември 2010 г. нова нормативна уредба по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Автомобилното застраховане (включващо „Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” и „Застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) има водещо значение за реализираните резултати от застрахователните компании у нас и наистина е „ахилесовата пета” както за „ЗД Евроинс”АД, така и за целия пазар, тъй като през 2010 г. преобладава съответно със 76.9 % относителен дял в брутните премийни приходи (БПП) на дружеството и около 70%-72 % за пазара.

- Тези тенденции запазват ли се и през тази година, има ли известно просветление, леко оживление , чувства ли се, че кризата постепенно отминава, или все още картината не е обнадеждаваща?

- Ако съдим по резултатите на „ЗД Евроинс”АД към края на м. април тази година, със сигурност можем да твърдим, че тенденциите се променят – може би не с желаната скорост, но в положителна посока. За да се говори за отминаване на кризата, е нужно няколко поредни тримесечия да има подобрение на икономическите показатели не само в застрахователния сектор, но и на макроравнище.

- Как се отразява свиването на лизинговия пазар, в какъв порядък (в проценти) този факт влияе върху автомобилните застраховки? Най-голям дял в портфолиото на компанията ви и през тази година продължават да заемат автомобилните застраховки “Каско на МПС”(30.2 %) и “Гражданска отговорност“ на автомобилистите (50.3 %) или общо 80.6 % от премийния приход. Може ли да се смята, че в резултат на това търпите големи загуби или напротив?- Съгласно „Годишен доклад за дейността на „ЗД Евроинс”АД за 2010 г.” относителният дял на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е 40.3 % от общия премиен приход на дружеството, а този на застраховка „Каско на МПС” е 36.6 % или общо 76.9 %. При „Каско на МПС” е регистриран спад в БПП, а при „Гражданска отговорност” на автомобилистите имаме ръст от 8.1 % спрямо предходната година. Спадът по застраховка „Каско на МПС” е логичен при наличието на спад в продажбата на автомобили в страната. Но загубите не са големи, тъй като осъществяваме постоянен мониторинг и предприемаме мерки за контрол на риска – тарифите по „Каско на МПС” са съобразени с поеманите рискове, а по „Гражданска орговорност” на автомобилистите прилагаме индивидуално тарифиране.

- Известно е, че „ЗД Евроинс“ поддържа богата гама от застрахователни продукти в широко диверсифициран портфейл, а от края на 2006 г. притежава лиценз за всички видове застраховки по общо застраховане. Какво предстои през тази година по отношение на разработване на нови продукти съобразно промените на пазарното търсене?

- От началото на 2011 г. вече направихме много промени в тази насока. Подобрени са общите условия по застраховките „Злополука и общо заболяване”, „Помощ при пътуване”, „Товари по време на превоз”, „Отговорност на превозвача”. Разработен е изцяло нов продукт „Имущество на физически лица срещу първи риск” с различни варианти на покрити рискове, лимити на отговорност и тарифи.

До края на годината предвиждаме създаването на още продукти в отговор на потребностите на клиентите от покритие на определени рискове, като например застраховане на ветрогенератори, застраховане на фотоволтаични системи, застраховане на аварии на машини, застраховане на индустриален пожар, застраховане срещу загуби от прекъсване на бизнеса и др. Възнамеряваме също и да разширим обхвата на покритите рискове при застраховките „Имущество на физически лица”, „Имущество на юридически лица” и „Каско на МПС”. Това съответно е свързано със създаването и на нови указания за сключване на застрахователните договори и обучение на служителите на дружеството.

- Във връзка с измененията в Кодекса за застраховане как възприемате отпадането на маркировката по застраховката „КАСКО“ и нашумелия около този факт дебат в публичното пространство? Смятате ли, че едно такова решение е правилно, и защо?

- Считаме, че стикерите по застраховка „Каско на МПС”, поставяни върху автомобилите, трябва да бъдат премахнати. Подобна маркировка не е европейска практика. Например в Македония и Румъния, където имаме дружества, явлението „кражба на автомобил” почти не се среща, въпреки че няма и никога не е имало стикери. Считаме също, че с маркирането на автомобилите се нарушават принципите на свободната конкуренция между застрахователите, а клиентите се принуждават да правят допълнителни разходи в името на „сигурността”, т.е. че по този начин намалява вероятността автомобилът им да бъде откраднат или че се увеличава шансът да бъде по-бързо намерен, ако това се случи. Освен това бизнесът с лепенките върху стъклото на колите не е застрахователна дейност. Считаме, че не е почтено и не е допустимо отделните застрахователни компании в една цивилизована държава, каквато искаме да бъде и България, да се поставят в неравностойно положение чрез подобни практики.

- Как ще коментирате връщането на предишния модел за заплащане на премиите по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите еднократно, а не на вноски. Ще доведе ли според вас тази мярка до подобряване на събираемостта на най-важната за пазара застраховка?

- Определено считаме, че дължимата застрахователна премия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите трябва да е еднократна. С това се цели, от една страна, да се повиши събираемостта по този вид застраховка, тъй като е честа практика след плащането на първата разсрочена вноска в момента на сключването на полицата, следващите да не се погасяват. Ако втората, третата или четвъртата вноска не бъдат платени в 15- дневен срок, застрахователният договор се прекратява. Така с еднократното плащане на цялата дължима премия се цели да се предотврати прекратяването на застраховката, ако клиентът не е платил всичките си вноски. По този начин следва да се повиши и обхватът на застрахованите лица, което същевременно ще доведе и до намаляване на размера на изплащаните обезщетения от Гаранционния фонд. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че еднократната премия в известна степен е недостатъчна мярка от гледна точка на повишаване обхвата по ГО до европейското му равнище. Считаме, че изключителна важност имат стартирането на електронното издаване на полици и санкционирането на собствениците на МПС без налични полици в базата данни на Гаранционния фонд и МВР. Защото и в това отношение сме изостанали – в Македония и Румъния полиците по “Гражданска отговорност” на автомобилистите отдавна се издават електронно.

- Не смятате ли, че новият начин на отчитане в КФН – по записани, а не реално постъпили в дружествата премии , не изкривява картината на застрахователния пазар, независимо че по този начин някои дружества отчитат завидни положителни резултати, а де факто зад цифрите реално няма постъпления. До какво може да доведе едно такова изкривяване на пазара?

- Не можем да коментираме какво стои зад положителните резултати на другите дружества. И не бихме казали, че начинът на отчитане по записани (начислени) застрахователни премии пред КФН е нов – в “ЗД Евроинс” АД е въведен през 2006 г. в съответствие със световните практики и счетоводните стандарти. По същество записаните премии са реално дължимите от застрахованото лице премии за рисковете, които застрахователят поема със застрахователния договор. Това е „цената” на застраховката. И от тук следва, че е редно да се отчита реално дължимата премия, т.е. начислената при сключването на договора, а не събраната. Защото в момента на подписването на полицата застрахователят не може да знае дали клиентът ще плати останалите разсрочени вноски - ако има такива, дали ще се прекрати предсрочно застраховката и пр. При предсрочно прекратяване на застраховката несъбраните премии се отписват.

Според нас отчитането на БПП по записани застрахователни премии, а не по събрани, е по-верният начин и представя точно резултатите на застрахователите.

- Искам да ви попитам дали вече имате стопроцентова готовност за преминаване към електронното застраховане с електронни полици (а не на кочан) от 1 юни, готови ли са вашите агенции из страната с необходимото оборудване, квалификация? Какво ще се промени с новата система на издаване на полици?

- Въпреки кратките срокове за внедряване на промените в задължителното застраховане, породени от проекта за ЕИСОУКР, “ЗД Евроинс” АД има готовност за издаването на тези видове застраховки по електронен път. Според нас към момента единствено външни проблеми, засягащи пазара като цяло (технически или други), биха ни спрели в преминаването към издаване на електронни полици в упоменатия срок. Освен това дружеството предвижда до 1 юни 2011 г. да има готовност за преминаване към електронно издаване и на всички видове доброволни полици.

Организирали сме обучение на нашите агенции и посредници във втората половина на месец май. Според нас реализирането на проекта ЕИСОУКР ще промени застрахователния пазар в положителна насока.

- И накрая, г-н Пиронски, не мога да не ви попитам за вашите прогнози за застрахователния пазар – кога според вас той ще достигне до нивата, които имаше преди кризата през 2008 г., има ли „светлина в тунела“ и, главното, кога България ще усети това успокояване и в частност в застраховането?

- Според нас през 2011 г. спадът на БПП по общо застраховане на пазара ще спре. Очакваме премийните приходи да започнат да нарастват през 2012 г., а през 2013 г. да догонват предкризисните нива. Това, разбира се, е в пряка зависимост от подобряването на макроикономическата обстановка в страната. Ето защо нека да си пожелаем условията за бизнес да стават все по-благоприятни не само по отношение на застраховането, но и във всички други сфери на стопанския живот в България.


Обратно горе