Карго застраховане

Кой може да сключи застраховка “Товари по време на превоз”?

Собственикът на стоката, спедиторска фирма, конкретен превозвач или всяко друго лице, което има интерес в търговската сделка. Особеното е, че Застрахован по полицата може да бъде само собственикът на стоката, а всички останали лица се явяват застраховащи.

Какво може да се застрахова?

Всякакви товари, които се превозват от едно място до друго място в цял свят независимо от вида на транспорта с изключение на: живи животни, стоки със специален режим на транспорт (някои видове военна техника) и стоки забранени за търговия (контрабанда).

Срещу какви рискове може да се застрахова товара?

По желание на Застрахования или застраховащия, може да се осигури застрахователно покритие срещу рисковете покрити съгласно изискванията на стандартните международни клаузи Institute Cargo Clauses (А) – 1.1.82, Institute Cargo Clauses (В) – 1.1.82, Institute Cargo Clauses (C) – 1.1.82 или други действащи или прилагани на международния застрахователен пазар специализирани карго клаузи, съответстващи на вида на товара или на начина на превоз, по избор на Застрахования. По искане на Застрахования или застраховащия и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, „ЗД ЕВРОИНС“ АД може да осигури и застрахователно покритие срещу военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно клаузите Institute War Clauses (Cargo) – 1.1.82 и Institute Strikes Clauses (Cargo) – 1.1.82.

За какъв период може да се сключи застраховката?

Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването.
Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

Как и къде се сключва застраховката?

Застраховката може да се сключи в офисите на „ЗД ЕВРОИНС” АД и от застрахователни посредници след попълване на предложение от Застраховащия.

Може ли да се застраховат товари, които вече са тръгнали?

Да, след подписване на декларация, към момента на сключване на застраховката, за отказ от претенция, ако се установи, че вече е имало настъпило застрахователно събитие.

Как се определя застрахователната сума на товарите за застраховане?

Застрахователната сума се определя от кандидата за застраховане и за да не се прилагат правилата за подзастраховане и надзастраховане тя трябва да е равна на фактурната стойност на стоката. По желание на Застрахования фактурната стойност може да бъде завишена с до 10%, които ще покрият  пропусната печалба при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

В каква валута се определя застрахователната сума?

Във валутата, в която е издадена фактурата за стоката.

Как се определя цената на застраховката (застрахователната премия)?

Застрахователната премия е процент от Застрахователната сума и зависи от вида на товара, вида на транспорта и направлението на товара.

Може ли премията да се плати разсрочено?

Не се допуска разсрочено плащане.

Нужен ли е оглед на товара преди сключване на застраховката?

Не се прави оглед на товара преди сключване на застраховката.

Как се постъпва при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да се предприемат всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество. Незабавно се уведомяват писмено съответните държавни компетентните органи както и Аварийният комисар посочен в полицата.

Какъв е срокът за уведомяване на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие и завеждане на щета?

Не по-късно от 24 часа от узнаване за настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен писмено по факс 02/9651526 или email office@euroins.bg да уведоми Застрахователя за съответното застрахователно събитие, както и за мястото където то е настъпило. Завеждането на щета става като към уведомлението се приложи и застрахователната полица.

Кой има право да заведе щета?

Право да заведе щета има всяка заинтересована страна в конкретната търговска сделка (получател, изпращач, спедитор и др.).

Прави ли се оглед на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие? От кого и как?

Да, от независимо вещо лице авариен комисар, който е изписан на застрахователната полица. Получателят на товара е длъжен да извика посочения в полицата авариен комисар в момента на получаването на товара при съмнения за евентуална щета.

Какви документи е необходимо да бъдат представени при настъпване на щета?

За да бъде изплатена щета, към уведомлението трябва да бъдат приложени следните документи:
- протокол на авариен комисар (съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие) – оригинал;
 - морски протест, писмени свидетелски показания, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и др. – оригинали или нотариално заверени копия;
- превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница (част 1 и част 5), CMR товарителница (2 екземпляр за получателя) и др. - в оригинал;
 - фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и др. – оригинали или нотариално заверени копия;
- документ за произход на стоката - в оригинал;
- документи, установяващи марковия характер на стоката – в оригинал;
- констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/или повреди на товара - оригинал;
- кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например: протестно писмо срещу превозвач и/или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия;
- други документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки – оригинал или нотариално заверено копие.

Как се определя застрахователното обезщетение?

Обезщетението е равно на действителния размер на липсата и/ или повредата за всяка единица застрахован товар, причинена от застрахователно събитие. Размерът се определя съгласно стойността на погиналата или увредена стока към датата на настъпване на събитието. Размерът на обезщетението не може да надхвърли застрахователната сума.


Обратно горе