Застраховка "Отговорност на превозвача"

Застраховка  „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧАна „ЗД ЕВРОИНС” АД е модерно и сигурно застрахователно решение, осигуряващо надеждна защита срещу различни рискове  свързани с превоз на товари по шосе.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАН? 

Застрахован може да бъде само лице, което действително и трайно е установено на територията на Република България и се нуждае от защита на собствената отговорност по повод на извършваната от него дейност като превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози. 

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката покрива отговорността на застрахования превозвач за нанесените от него на трети лица вреди вследствие цялостна или частична загуба или повреда на товар, настъпила при извършването на превози на товари по шосе. Покритието може да се отнася до превози от следните видове:

 • вътрешни превози в Република България - съгласно Закона за автомобилните превози;
 • международни превози в Европа и Азия - съгласно режима, установен с Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR);
 • каботажни превози в Европейския съюз - съгласно действащата нормативна уредба.

Допълнително към покритието по застраховката може да се включат един или повече от следните рискове:

 • загуба или повреда на чуждо ремарке, настъпила вследствие на пожар, ПТП или кражба (само в ЕС);
 • необходими разходи;
 • значителна забава при доставянето.

При изрична договореност застрахователното покритие може да бъде разширено и по отношение на превози на следните видове товари:

 • автомобили – с автовози или платформи;
 • нетрайни стоки – с термоизолирани превозни средства;
 • едрогабаритни товари – с платформи;
 • опасни товари от Клас 1 по ADR.

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката се сключва за определен срок, който не може да надвишава една година (12 месеца).

КАКВИ СА ЛИМИТИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ?

За риска от цялостна или частична липса и/или повреда на товар е възможно да се уговорят следните лимити:

 • лимит за килограм загубено бруто тегло от товара – в диапазона 2.00 ÷ 8.33 разчетни парични единици (специални права на тираж на МВФ); 
 • лимит за едно застрахователно събитие – в диапазона 50 000 EUR ÷ 500 000 EUR.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ? 

Застрахователната премия се определя според обхвата на застрахователното покритие, лимитите на отговорност и срока, за който се сключва застраховката.

Ако застраховката се сключва за срок от една година, може да се уговори разсрочено плащане на премията на 2 или на 4 вноски.

При неплащане на разсрочена вноска в уговорения срок, застраховката се прекратява автоматично след изтичането на определен срок от падежа на неплатената вноска, който се  уговаря в договора за застраховка.

  КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА? 

 • Осигуряване на адекватно застрахователно покритие съобразно спецификите в дейността на отделните превозвачи.
 • Покритието е в сила за превозите с всички ремаркета, теглени от което и да е МПС, посочено в застрахователния договор, без да е необходимо самите ремаркета да се посочват в договора и без да се дължи допълнителна премия;
 • Възможност за замяна на едно МПС с друго през времетраенето на застраховката без допълнителна премия.
 • Възможност за покриване на каботажни превози в Германия при лимит за едно събитие от 600 000 EUR.
 • Превозите, които са започнали през времетраенето на застраховката, но не са завършили до нейното прекратяване, остават застраховани до доставянето на превозвания товар, освен ако те не приключат по-рано по друга причина.

КАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИМА ЗАСТРАХОВАНИЯТ?

Застрахованият е длъжен да вземе мерки за предпазване на поверените му товари и чужди ремаркета от увреждане, да спазва предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди, както и да извършва превозите на товари по шосе с грижата на добър търговец.  

КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА ЗАСТРАХОВАНИЯ В СЛУЧАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ? 

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да положи максимални усилия да намали размера на вредите, както и да предприеме следните действия:

1. да уведоми незабавно полицията или друг компетентен орган, ако събитието е настъпило в резултат на кражба, ПТП, пожар, грешна доставка или злополука, като изиска да получи екземпляр или заверено копие от писмения акт, съставен от съответния компетентен орган;

2. да фотографира мястото на събитието и уврежданията по товарите и превозните средства;

3. да следва инструкциите на изпращача на товара, ако такива се съдържат в товарителницата, докато не получи други нареждания;

4. ако вредите по превозвания товар не надвишават 1 000 евро – да състави констативен протокол съвместно с получателя на товара или негов представител (напр. спедитор), в който да бъдат описани увредените пратки от товара (вид, количество, стойност, опаковка, причина за вредите и др.);

5.  ако вредите по превозвания товар надхвърлят 1 000 евро или причината за тяхното възникване не е безспорно установена – да поиска указания от застрахователя и да му съдейства за ангажирането на авариен комисар, който да извърши оглед и да състави авариен протокол, когато получателят на товара не желае да ангажира такъв;

6. да уведоми „ЗД ЕВРОИНС” АД не по-късно от 7 работни дни след настъпването на застрахователното събитие;

7. да следва указанията, получени от „ЗД ЕВРОИНС” АД.

„ЗД ЕВРОИНС” АД може да бъде уведомено за настъпило застрахователно събитие по някой от следните начини:

 • В Ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
 • По телефон: моб.: +359899992606
 • По електронната поща: cargoclaims@euroins.bg или office@euroins.bg

Повече информация относно застраховка ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА” може да бъде получена в офисите на „ЗД ЕВРОИНС” АД, както и чрез запитване на cargo@euroins.bg   +359 2 9651518    или на www.euroins.bg.

 

 


Обратно горе