Комбинирана туристическа застраховка

Предмет на застраховане
Животът и здравето на български и чуждестранни граждани, пребиваващи в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални и други места за настаняване на територията на Република България.

Застраховани лица
Български или чуждестранни граждани.

Покрити рискове
- смърт и трайно намалена работоспособност вследствие на злополука;
- медицински разходи вследствие на злополука/акутно заболяване;
- медицинско репатриране вследствие на злополука/акутно заболяване;
- кражба чрез взлом или пълно унищожаване на багаж;
- гражданска отговорност към трети лица.
Застрахователното покритие е валидно за събития, настъпили на територията на туристическия обект, включително прилежащите към него обекти и площи, и по време на екскурзии на територията на Република България, организирани от застраховащия.

Период на застраховката
За всяко застраховано лице застраховката е в сила от датата на първата му регистрация в туристическия обект до последната регистрирана дата на неговия престой.

Плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия се начислява в сметката за нощуване на застрахованото лице. Собственикът на средството за подслон дава отчет за всеки месец и превежда дължимите на Застрахователя премии в лева до 15-то число на всеки следващ месец.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в съответствие с условията на сключения договор и приложимите общи условия до размера на уговорените лимити на отговорност.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
* когато сте корпоративен клиент;
* при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
* при комплексно застраховане.


Обратно горе