Застраховка на селскостопански култури

Застраховка „СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ“ на ЗД ЕВРОИНС АД е модерно и сигурно застрахователно решение срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от  природни бедствия.

С нея Вие получавате:
-  обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпване на  застрахователно събитие;
-    гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

Застраховка „СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ“ на ЗД ЕВРОИНС АД  може да бъде сключена от всички физически и юридически лица.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховка „СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ“ на ЗД ЕВРОИНС АД покрива загуби на реколта от следните видове селскостопански култури и насаждения:

• житни и варивни;
• маслодайни едногодишни;
• етеричномаслени и медицински;
• царевични
• зеленчуци, разсад, окопни за семе, полски и в слънчеви оранжерии, бостани, цветя за продажба и за семе и др.;
• окопни полски, влакнодайни и тютюни;
• лозя, маточници и лозови в коренилища;
• овощия и овощни разсадници;
• многогодишни и едногодишни сяти треви;
• култури и цветя, отглеждани в стъклено-метални оранжерии с отопление;
• новозасадени, млади неплододаващи трайни насаждения.

Застраховката важи само за територията на  Република България.
КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховка „ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ”  покрива риска от пълна загуба или частично увреждане на селскостопански култури и насаждения в резултат на  следните събития:
• градушка,буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, наводнение, измръзване и изтегляне на есенните житни култури.

Ние Ви предлагаме две нива на покритие както следва:

Основно
•    КЛАУЗА А: градушка, буря и проливен дъжд;
•    КЛАУЗА Б: пожар на корен;
•    КЛАУЗА А+Б: градушка, буря, проливен дъжд и пожар на корен.
Допълнително
•    КЛАУЗА В: измръзване и изтегляне;
•    КЛАУЗА Г: осланяване;
•    КЛАУЗА Д: наводнение;
•    КЛАУЗА Е : градушка.
Не се допуска сключване на застраховка само за рискове по клаузи В, Г, Д или Е. Допълнителното покритие се предлага само като допълнение към Основното покритие.
Изберете това покритие, което най-пълно отговаря на потребностите Ви.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховката се сключва въз основа на писмено Предложение - въпросник, по образец, установен от ЗД ЕВРОИНС АД, копия на кадастралните карти, опис на земеделските култури и насаждения по местности и площи, и протокол за предварителен оглед на същите, подписан от оторизирани представители на ЗД ЕВРОИНС АД и Застрахования.

Застраховката за всички земеделски култури и насаждения, и реколтата от тях се сключва при 5% (пет процента) безусловно самоучастие на Застрахования.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?
Застрахователната сума представлява общия лимит на отговорност, който поема  ЗД ЕВРОИНС АД при настъпване на застрахователно събитие.Тя се определя в лева и се договаря между Вас и Застрахователя съгласно избрания от Вас покрит риск  и описаните в Общите условия на тази застраховка, лимити.

Застрахователната сума се договаря поотделно за всяка култура и насаждение.

Застрахователната сума следва да бъде съобразена с производствените възможности на района, в който се отглеждат културите и насажденията, предмет на конкретния застрахователен договор и да отговаря на очаквания добив от културата и насаждението.

Отговорността на ЗД ЕВРОИНС АД по конкретен застрахователен договор не може да надхвърля договорения в него общ лимит.
КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ? 
Застрахователната премия се определя от ЗД ЕВРОИНС АД, съгласно Тарифа за застраховане на селскостопански култури и е в зависимост от площите със засети култури и насаждения, договорената застрахователна сума и рисковия клас за съответния район, в който се намира предмета на застраховане.

Застрахователната премия се заплаща еднократно, в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане на премията като последната вноска се внася не по-късно от 31 август на текущата година.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте е длъжен да :

  • предприемете всички необходими мерки за предотвратяване  и ограничаване на щетите, и оползотворяване на годната за употреба продукция;
  • уведомите писмено застрахователя до 3 (три) дни от узнаването, като подаде пълна и достоверна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, обстоятелствата при които същото е настъпило и предварителната оценка на вредите по ваша преценка;
  • докажете по безспорен начин настъпилото застрахователно събитие и претенцията си към ЗД ЕВРОИНС АД по основание и размер;
  • спазвате всички указания дадени ви от ЗД ЕВРОИНС АД , както и да окажете съдействие за определяне размера на обезщетението;
Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. При липса на наблюдения от последните, установяването на събитието може да стане по анкетен път.

Уведомлението за събитието се подава в агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във вашия град по телефон, факс или на електронен адрес.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователното обезщетение се определя и изплаща след проверка на представените от Вас комплект оригинални документи подробно описани в Общите условия по тази застраховка, доказващи настъпването на застахователното събитие.
Стопаните се обезщетяват за размера на претърпяната щета, но не повече от застрахователната сума.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава при:
•    подновяване на застрахователен договор за застраховка на селскостопански култури;
•    комплексно застраховане;
•    еднократно издължаване на застрахователната премия;
•    голям обем на застраховане;
•    в случай, че сте нов клиент ;
•    липса на щети по предишни застрахователни договори за застраховка на селскостопански култури.

Обратно горе