Отговорност на работодателя

 

Предмет на застраховане

Застрахова се отговорността на работодателя за вреди, причинени на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

Застраховката е валидна на територията на Република България, освен ако е уговорено друго.

Застраховани лица

Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с договорителя.

Покрити рискове

„Трудова злополука“ (основно покритие):

Основното покритие включва вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя.

„Професионално заболяване“ (допълнително покритие):

Допълнителното покритие включва вреди от професионална болест, които са причинили временна неработоспо-собност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя.

Когато е налице основание за плащане на застрахователно обезщетение, се покриват и разноските по дела, водени срещу застрахования, при условие че застрахователят е привлечен в съдебния процес.

Период на застраховката

Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия

Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

 

Изплащане на щети

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;

• постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ работни дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.

 


Обратно горе