Застраховка на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства

 Застраховка „Селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства“ на „ЗД ЕВРОИНС” АД Ви осигурява необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства, собственост на физически и юридически лица, настъпили вследствие на:

 • заразни и незаразни заболявания;
 • природни бедствия и злополуки; 
 • клане по необходимост.

Застраховка Селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства“ на „ЗД ЕВРОИНС” АД покрива загуби на собствени, наети или предоставени за отглеждане селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства, както следва:

 • едри преживни животни /говеда и биволи/ на възраст над 6 месеца до 8 години;
 • еднокопитни животни на възраст /коне, магарета, катъри и мулета/ от 1 до 12 години включително;
 • дребни преживни животни /овце и кози/ на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод на възраст над 6 месеца, подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг., нерези;
 • птици /бройлери, подрастващи, ярки, стокови носачки, гъски, пуйки и патици за гушене/, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство при промишлени условия, в монолитни помещения, оборудвани със системи за отглеждане и вентилация, съобразени с технологичните изисквания за грижи за отглежданите птици;
 • кошери с пчелни семейства;
 • риби и зарибителен материал, отглеждани във водоеми за интензивно рибовъдство.

Застраховката важи само за територията на Република България.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката покрива риска от загуби при смърт или унищожаване на селскостопански животни, птици, риби или кошери с пчелни семейства в резултат на настъпване на застрахователно събитие съгласно клаузите, описани в общите условия на застраховката.

При застраховане на селскостопански животни „ЗД ЕВРОИНС” АД предлага покрития за рискове, обособени в отделни клаузи, както следва:

 • КЛАУЗА 1 (основно покритие): смърт от заразни заболявания, подробно описани в приложение към общите условия на застраховката;
 • КЛАУЗА 2 (допълнително покритие): смърт от незаразни заболявания (не включва отравяния и паразитни болести), подробно описани в приложение към общите условия на застраховката;
 • КЛАУЗА 3 (допълнително покритие): смърт от природни бедствия или злополука;
 • КЛАУЗА 4 (допълнително покритие): клане по необходимост по нареждане на ветеринарните органи – когато необходимостта е породена от рисковете, посочени в клаузи 1, 2 и 3, или е поради счупване на кости, провеждане на мероприятия за борба със заразни заболявания, запушване или скъсване на хранопровода, преплитания на червата и болестни усложнения след раждане (изпадане, разкъсване на матката).

 

При застраховане на птици „ЗД ЕВРОИНС” АД предлага покрития за рискове, обособени в отделни клаузи, както следва:

 • КЛАУЗА 6 (основно покритие): смърт на птици от пожар, експлозия и природни бедствия;
 • КЛАУЗА 7 (допълнително покритие): смърт на птици от заразни заболявания, подробно описани в приложение към общите условия на застраховката.

„ЗД ЕВРОИНС” АД предлага покритие за риби и зарибителен материал съгласно:

 • КЛАУЗА 8: смърт на риби от заразни заболявания, подробно описани в приложение към общите условия на застраховката.

„ЗД ЕВРОИНС” АД предлага покритие за кошери с пчелни семейства съгласно:

 • КЛАУЗА 9: смърт или унищожаване на кошери с пчели – покритието важи за събития вследствие на:
           -  заразни заболявания, подробно описани в приложение към общите условия на застраховката;
           - пожар или природни бедствия;
           - нападение на диви животни.

 

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от кандидата за застраховане по образец на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

Селскостопанските животни, птиците и кошерите с пчелни семейства могат да бъдат предмет на застраховане само при условие, че към датата на сключване на застраховката са напълно здрави, ваксинирани, в добро общо състояние и са осигурени с необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение, в съответствие със зооветеринарните изисквания.

Застраховката се сключва след оглед и оценка от лицензиран ветеринарен лекар за съответния район и представител на „ЗД ЕВРОИНС” АД, маркиране на животните, представяне на документ за собственост и списък с ушни марки. За пчелите застраховката се сключва след преглед на пчелните семейства от представител на „ЗД ЕВРОИНС” АД съвместно със специалист (ветеринарен лекар или проверител по пчеларство за региона).

КАКЪВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката се сключва за период от една година или за по-кратък срок.

Застраховката може да бъде сключена само за основно покритие или за комбинация от основно и допълнително покритие, според предлаганите от „ЗД ЕВРОИНС” АД клаузи.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума представлява общия лимит на отговорност, който поема „ЗД ЕВРОИНС” АД за целия срок на застраховката, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития. Застрахователната сума се определя в лева и се договаря между Вас и „ЗД ЕВРОИНС” АД съгласно избраното покритие, в границите на установени от „ЗД ЕВРОИНС” АД лимити. При определяне на застрахователната сума задължително се вземат предвид индивидуалните качества на обектите на застраховане като порода, възраст, продуктивност, район, условия на отглеждане и пазарни цени.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия се определя от „ЗД ЕВРОИНС” АД и е в зависимост от вида и общия брой на застрахованите селскостопански животни, птици, риби или кошери с пчелни семейства, размера на застрахователната сума и клаузите на рисковото покритие. Застрахователната премия се заплаща еднократно, в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане.

„ЗД ЕВРОИНС” АД може да предостави отстъпка от застрахователната премия при:

 • подновяване без прекъсване на застраховка, по която няма настъпили щети;
 • комплексно застраховане;
 • еднократно плащане;
 • застраховане на значителен брой селскостопански животни или птици. 

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжен да:

 • съобщите незабавно на лицензирания (обслужващия) за района ветеринарен лекар;
 • уведомите писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД в срок до 3 работни дни, като дадете пълна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, както и обстоятелствата, при които то е настъпило;
 • предприемете всички необходими мерки за предотвратяването и ограничаването на щетите;
 • спазвате всички указания, дадени ви от „ЗД ЕВРОИНС” АД, както и да окажете съдействие при извършването на огледа и оценката на вредите.

Уведомлението за събитието се подава в Централно управление, агенция или представителство на „ЗД ЕВРОИНС” АД по телефон, факс или електронен адрес (електронна поща).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

За установяване размера на вредите от настъпили застрахователни събития представител на „ЗД ЕВРОИНС” АД извършва оглед на място в присъствието на Вас или на Ваш представител и с участието на вещо лице. Застрахователното обезщетение се определя и изплаща след представяне на всички документи и други доказателства, необходими за установяване на основанието и размера на претенцията, предвидени в общите условия по застраховката или изискани допълнително от „ЗД ЕВРОИНС” АД. Обезщетението е до размера на претърпяната вреда, но не повече от размера на застрахователната сума.


 

 
Обратно горе