Отговорности

Кой може да сключи застраховка професионална отговорност?

Всяко физическо или юридическо лице, упражняващо професия или дейност, за която има необходимата правоспособност, съгласно действащото законодателство в България, може да сключи застраховка, която покрива професионалната му отговорност за причинените на трети лица имуществени и неимуществени вреди, при или по повод осъществяване на неговата дейност. Такива са например проектанти, строители, лекари, адвокати, счетоводители, одитори, преводачи, консултанти, нотариуси, туроператори, брокери и други.

Какви рискове покрива застраховката?

Отговорността на застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Под неимуществени вреди се разбира смърт, телесна повреда, заболяване или загуба на работоспособност, а под имуществени вреди - пълна или частична загуба на движими или недвижими имущества.

За какъв период се сключва застраховката?

Застраховката може да бъде сключена за една година или по-кратък период, за цялостната дейност на застрахования или за конкретна сделка, договор, проект, дело.

Къде мога да сключа застраховка?

Във всеки офис на „Евроинс” или оторизиран представител на дружеството.

Как се определя цената на застраховката?

Цената на застраховката зависи от избрания лимит на отговорност в агрегат и за едно събитие, предмета на дейност, териториалния обхват на застрахователна защита, приложеното самоучастие, брой служители и други.

Само в лева ли може да бъде определен лимитът на отговорност?

Лимитът на отговорност може да бъде определен в лева и във валута.

Мога ли да платя премията разсрочено?

Премията може да бъде платена разсрочено до четири вноски.

Какво е необходимо да направя в случай на застрахователно събитие?

При получаване на писмено или устно уведомление за намерението на някое лице да предяви иск срещу Вас трябва да уведомите писмено (в офис на застрахователя, с писмо по пощата, по факс, електронна поща) застрахователя за това в срок от 7 дни след узнаването.

Има предявен съдебен иск срещу мен. Какво следва да направя?

При предявяване на съдебен иск, застрахованият е длъжен:
- да уведоми писмено застрахователя в срок от 7 дни след узнаването, но не по-късно от 7 дни преди първото по делото съдебно заседание, като даде информация за номера и датата на завеждане на делото, съда, пред който ще се разглежда и размера на иска;
- да поиска привличане на застрахователя в съдебния процес.

Как се определя застрахователното обезщетение?

Обезщетението се определя от комисия на застрахователя или на база влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, постановено с участието на застрахователя или постигнато писмено споразумение между застрахователя, застрахования и увреденото лице.

На кой се изплаща застрахователното обезщетение?

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.


Обратно горе