Медицински разходи при злополука и заболяване за чужденци временно и продължително пребиваващи в Република България

Предмет на застраховане
Условията и редът за задължително застраховане на лицата по чл. 83, ал. 4 от Закона за здравето, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и минималните премии, са определени в Наредбата за условията и реда за задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в република България или преминават транзитно през страната, приета с ПМС № 80 от 03.05.2005 г.

Застраховани лица
Застраховат се чужди граждани пребиваващи или транзитно преминаващи през България, в добро здравословно състояние.
 
Покрити рискове
- медицински разходи вследствие  злополука или остро заболяване;
- спешна стоматологична помощ;
- транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Непокрити рискове
– хронични заболявания от всякакво естество и последиците от тях, налични заболявания преди началната дата на застрахователния договор; повтарящи се заболявания;
– умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му;
– самоубийство или опит за самоубийство;
– употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства;
– слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния;
– заболяване от СПИН, венерически и други болести, предавани по кръвен път;
– разноски, които са платени или поети от медицински схеми, други застрахователи, правителствена или частна медицинска програма;
– лечение на психични и психоневрологични смущения или състояния, а също и при прилагане на психоаналитично или психотерапевтични методи;
–  разходи за хемодиализа и хемотрансфузия;
– трансплантация на органи, тъкани и клетки;
– искове в случай, че застрахованото лице е с фатална диагноза;
– искове в случай, че застрахованото лице пътува с цел лечение в Р България;
– искове на Застрахован вследствие  участие в състезания или подготовка за такива;
– пластични козметични операции и други козметични медицински
услуги.

Период на застраховката
Застрахователният договор не може да бъде сключен за срок по-дълъг от 90 дни.

Плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия се заплаща еднократно в лева, в деня, в който се сключва застрахователния договор. Не се допуска разсрочено плащане на премията.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.

Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на епикризи, фактури, рецепти, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
• когато сте корпоративен клиент;
• при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
• при комплексно застраховане.


Обратно горе