Новини

15 Декември 2006

Евро-Финанс - market maker на емисията акции на Евроинс

Инвестиционният посредник „Евро-финанс” АД получи разрешение от Българска фондова борса за market maker на емисията акции на застрахователната компания. Това е първият случай при който емисия, търгувана на БФБ ще има инвестиционен посредник - market…
04 Декември 2006

Евроинс очаква 53 млн. лева премиен приход за 2006 г

ЗД „Евроинс” АД реализира премиен приход от над 3,9 милиона лева за м. октомври, постигайки ръст от над 37% в сравнение със същия период на 2005 г. От началото на 2006 г. дружеството отбелязва увеличение на премийния приход от 25 % или 34 милиона лева.За…
09 Ноември 2006

Евроинс получи лиценз за застраховка "Гражданска отговорност"

На 08 ноември 2006 година Комисията за Финансов Надзор издаде на ЗД “Евроинс” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни…
31 Октомври 2006

Евроинс реализира печалба от 1,324 млн. лева за деветмесечието на 2006 г.

ЗД „Евроинс” АД реализира печалба за деветмесечието на 2006 г. в размер на 1,324 млн. лева спрямо 279 хил. лева за същия период на 2005 г. Нарастването по този показател е приблизително 5 пъти и основно се дължи на подобрената квота на ощетимост на…
06 Октомври 2006

Тодор Данаилов, директор „Презастраховане” в Евроинс бе избран за член на УС на НББАЗ

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) проведе редовното си общо събрание, на което бе взето решенеие към управителния съвет на бюрото да се присъединят Тодор Данаилов (ЗД "Евроинс" АД) и Петър Аврамов ("HDI Застраховане" АД).…
29 Септември 2006

Евроинс ще инвестира част от активите си в чужбина

На 28.09.2006 г. Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на Евроинс да инвестира до 1 000 000 евро, но не повече от 15 % от размера на брутните технически резерви, в квалифицирани…
28 Септември 2006

Евроинс получи лиценз за застраховка на летателни апарати и релсови превозни средства

С решение от 27 септември 2006 г. Комисията за финансов надзор издаде допълнителен лиценз на Евроинс за разширяване предмета на дейност с нови видове застраховки съгласно Приложение № 1 към Кодекса на застраховането. Допълнителният лиценз…
26 Септември 2006

От 25.09.2006 г. акциите от увеличението на капитала на Евроинс се търгуват на БФБ

От понеделник, 25 септември 2006 г., БФБ - София въведе за търговия акциите от последното увеличение на капитала на Евроинс.През м. август дружеството увеличи капитала си от 6 на 7,5 милиона лева чрез издаването на 1 499 996 бр. обикновени, безналични…
29 Август 2006

Евроинс очаква 30 млн. лв. премиен приход за деветмесечието на 2006 г.

ЗД „Евроинс” АД оповести прогнозата си за финансовите резултати на дружеството за третото тримесечие на текущата година.Очаква се за периода да бъде реализиран премиен приход в размер на 10.6 млн. лв.,което спрямо реализираните 8 млн.лв. през трето…
10 Август 2006

Евроинс увеличи капитала си от 6 на 7,5 млн.лв.

С решение от 08.08.2006 г. Софийски градски съд вписа в Регистъра на търговските дружества увеличението на капитала на застрахователно дружество Евроинс от 6 на 7,5 млн. лв. Това е второто увеличение на капитала, което застрахователната компания извърши за…

Обратно горе