Имуществено застраховане

Как и къде мога да сключа застраховка имущество?

Застраховка имущество може да сключите в офисите на „ЗД ЕВРОИНС” АД и от застрахователни посредници.

Какво мога да застраховам?

Можете да застраховате движими и недвижими имущества на фирми, организации и физически лица, отговорността за щети причинени на други лица, разходи за ограничаване или намаляване на размера на щетите.

Срещу какво се застраховам?

Застраховката покрива щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, взривни устройства и умишлен палеж.

Как се определя цената на застраховката?

Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от застрахователя и зависи от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.

Как се определя застрахователната сума на имуществото, подлежащо на застраховане?

Застрахователната сума обикновено се определя от кандидата за застраховане и зависи от стойността на имуществото. Застрахователят носи отговорност до нейният размер при настъпване на щети с изключение на случаите на надзастраховане. Сумите могат да бъдат актуализирани по време на действие на полицата.

Само в лева ли може да бъде определена застрахователната сума?

Застрахователната сума може да бъде определена в лева и във валута.

Необходим ли е оглед при застраховка на имущество?

Не е необходим оглед, ако посочите стойността на имуществото и стойността на електроуредите и оборудването в предложението-въпросник. При прилагане на фактури за стойността на имуществото също не е необходим оглед.

Мога ли да застраховам имущества, придобити след сключване на полицата?

Да, с издаване на добавък към полицата за оставащото неизтекло време до края на застраховката и събиране на допълнителна премия.

Може ли и как да се прекрати сключена застраховка?

Застраховката може да се прекрати предсрочно по всяко време от двете страни.

Връщат ли ми се пари при предсрочно прекратяване на застраховка?

Да, ако не са били изплащани обезщетения или такива не се дължат.

Прекратява ли се застраховка при цялостно или частично прехвърляне правото на собственост?

Да, прекратява се автоматично, освен при проявено писмено желание на новия собственик за продължаване на застраховката.

Какво е застраховка срещу „първи риск“?

Форма на застраховане, при която застрахователна сума не съвпада с действителната стойност на застрахованото имущество, а се договаря лимит на отговорност. Застрахователят обезщетява пълния размер на вредата до размера на застрахователната сума, без да се прилага принципа на подзастраховане.

Как да постъпя при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да предприемете всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество. Незабавно уведомявате писмено съответните държавни компетентни органи и Застрахователя в определените в общите условия срокове за настъпилото застрахователно събитие.

Какъв е срокът за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие?

Срокът се различава в зависимост от вида на щетата. При кражба и грабеж срокът е 24 часа или в първия работен ден, след настъпване на застрахователното събитие или  неговото узнаване. При други събития - до 3 дни от деня на настъпване на застрахователното събитие или неговото узнаване.

Прави ли се оглед на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие?

Да, от представители на застрахования, застрахователя и независимо вещо лице-експерт.


Обратно горе