Туризъм в България

Застраховка „Туризъм в България“ е предназначена за български граждани и чужденци на възраст между 3 месеца и 85 навършени години, на които им предстои пътуване на територията на Република България и осигурява застрахователна защита при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) по време на туризъм и дейности на открито или любителско упражняване на спортни или екстремни дейности.

Покрити рискове

Застраховка „Туризъм в България“ покрива рискове от настъпване на неблагоприятни за Вас застрахователни събития.

Основно покритие (пакет):

 • Спасителни разходи
 • Медицински раходи вследствие злополука
 • Медицинско репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Спешна стоматологична помощ (пулпит, абсцес, вадене на зъб)
 • Посещение по време на хоспитализация
 • Пътни разходи при невъзможност за връщане с групата
 • Гражданска отговорност
 • Трайно намалена работоспособност вследствие злополука
 • Смърт вследствие на злополука

Към основното покритие може да добавите и следните допълнителни рискове:

 • Временна неработоспособност над 10 дни вследствие злополука 
 • Медицински разходи вследствие акутно заболяване (включително КОВИД-19)

Обхват на покритието

Застраховката е валидна само на територията на Република България за застрахователни събития, настъпили в периода на застрахователното покритие по време на упражняване на дейността, уговорена в полицата, както и за разходи за услуги и стоки, предоставени и извършени на територията на Република България.

Лимит на отговорност

Общият лимит на отговорност е максималната сума, до която застрахователят изплаща обезщетение или сума, общо за всички застрахователни събития (независимо от техния брой) за срока на договора.

Минималният общ лимит за едно застраховано лице е 1 000 BGN, а максималният 20 000 BGN.

В рамките на общия лимит на отговорност, за всеки един от покритите рискове е определен отделен лимит, до който застрахователят носи отговорност за съответния риск за срока на договора.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа в зависимост от застрахователното покритие, лимитите на отговорност, срока на договора, възрастта на застрахованите лица и вида дейност.

Начин на плащане: еднократно при сключване на застраховката.

Срок на застраховката

Застраховката може да бъде сключена за срок от 1 ден до 1 година.

Указания в случай на застрахователно събитие

При нещастен случай в планината, „ЗД Евроинс“ АД заплаща разходите за оказаната помощ на пострадалото застраховано лице директно на Планинската спасителна служба. В случай че застрахованото лице е заплатило за своя сметка разходите за оказаната му помощ, може да отправи писмена претенция пред застрахователя за възстановяването им.

Контакт с денонощния пост на Планинската спасителна служба се осъществява чрез дежурния телефон, посочен в застрахователната полица.

В случай на застрахователно събитие:

Уведомете ни писмено  в срок до 7 (седем) работни дни от датата на събитието:

1. В ликвидационен център на "ЗД Евроинс" АД

2. В агенция на "ЗД Евроинс" АД във вашия град

3. По телефон: 0700 17 241

4. На електронен адрес: travel.claims@euroins.bg

При уведомяването непременно посочете причината за настъпване на застрахователното събитие и номера на застрахователния договор!


Обратно горе