“Гражданска отговорност” при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие

Предмет на застраховане
Обект на застраховката е гражданската отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие от представители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност, от физически лица за самоотбрана или при ловуване, за възникнали искове за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при или по повод ползването на огнестрелно оръжие, съгласно действащото законодателство.

Застраховани лица
Юридически лица, еднолични търговци и физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана, самоотбрана или при ловуване.

Покрити рискове
Опасността от възникване на виновна отговорност на застрахования за причинени вреди на трети лица: смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от злополука; пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества;както и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок от една година.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
-влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;
-постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя, той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.
Обезщетението се определя от комисия на застрахователя или по съдебен ред.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи свързани с установяване на събитието и размера на вредите.


Обратно горе