20 Март 2012

Златолина Мукова, Председател на Управителния съвет на „ЗД Евроинс” АД и Изпълнителен директор на „Евроинс иншурънс груп” АД пред в. „Застраховател”

За последен път сте давали оценка на дейността на дружествата от групата, на която сте изпълнителен директор, точно преди две години – в нашето интервю от 24 февруари 2010 година. Тогава казахте категорично, че 2009 година е успешна, въпреки трудностите, породени от икономическата и финансовата криза. Какви бяха проблемите ви, какво показваха резултатите на структурите в групата и как бихте определили в края на краищата 2010 и 2011 година?

Изминалите две години бяха доста трудни, още повече като се има предвид, че през 2011 година не се случи очакваното от всички съживяване на бизнеса. Но тя бе такава не само за екипа на „Евроинс Иншурънс Груп”, а и за целия застрахователен сектор в България. При положение, че много от клиентите ни изпитват финансови затруднения и не се реинвестира в бизнеса, няма как това да не се отрази и върху подновяването на застраховките и притока от нови застраховани.

Но все пак резултатите на дружествата от групата   за 2011 г. са добри и  запазват нивата от 2010 г. , независимо, че кризата повсевместно се задълбочи. За 2011 г. „Евроинс Иншурънс Груп” реализира консолидирани приходи от застрахователни премии в размер на 232.9 млн. лева, като се запази нивото им от 2010 г., когато те са 233.5 млн. лева. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс България, отчитайки ръст от 5.1%, следван от Евроинс Македония – 4.6% и накрая е Евроинс Румъния с лек спад от 4.2%. През 2011 г. значително нарастнаха записаните премии по немоторните застраховки спрямо предходната година – при “Имущество” и “Отговорности”, съответно с 90% и 29%. Не мога да не отбележа и успеха на здравноосигурителното ни дружество, което регистрира 31 % ръст на брутния премиен приход спрямо 2010г.

Но успехът не се измерва само с финансовите показатели. Разработени бяха нови продукти, подобри се организацията при обслужването на клиентите, усъвършенства се информационната система, която вече работи във всичките ни дъщерни дружества. Постигането на тези цели изискваше много труд и всеотдайност от страна на всеки един служител.

Да се изразя нестандартно – застрахователния харман на групата е доста голям, той събира ожънатото и от териториите извън страната, това несъмнено допринася за популярността и самочувствието ви, прави ли ви по-богати и с какво давате пример на колегите ви от другите дружества, групи и холдинги?

Да се работи в група и да се работи в отделно дружество е съвсем различно, и от гледна точка на начина на работа и от гледна точка на самочувствието. Все пак това е единствената българска застрахователна група. А когато дъщерните компании са в различни страни, настъпва истинско съревнование, при което се раждат нови идеи, прехвърля се опит и в резултат се подобряват резултатите на всички участници.

През месец  ноември 2011 г.  в Комисия за финансов надзор се проведе втората годишна среща на координационния комитет на „Евроинс Иншурънс Груп”, в който освен изпълнителните директори  на дружествата от България, Румъния и Македония, влизат и представители на надзорните институции в трите страни, а така също  и официалният представител на Eвропейския орган за надзор на застраховането и доброволното пенсионно осигуряване (EIOPA). Разгледани  бяха въпроси, касаещи „Евроинс Иншурънс Груп” като цяло, а така също  и отделните дружества. По решение на EIOPA, координационният комитет провежда срещи веднъж годишно, на които се представя финансовото състояние на групата, и се обсъждат надзорните практики и в различните страни, където тя развива дейността си.

Резултатите от проведените дискусии  бяха  високо оценени от всички присъстващи. Официалният наблюдател от EIOPA, г-жа Мариеке ван Гревенщайн, изказа задоволството си от проведената среща. Тя приветства доброто сътрудничество и постигнатите отлични резултати в обмена на информация и опит между трите надзора, както и усилията, полагани от мениджмънта на „Евроинс Иншурънс Груп” в България за укрепване на холдинга и разширяване на пазарния дял.

В това отношение имате и последователи, преплитат ли се интересите ви в някои от чуждите страни и какви са формите на сътрудничество, ако има такова?

Да, има български групи от други области на финансовия и нефинансовия сектор с които си сътрудничим в Македония и Румъния. Стремим се да използваме всички възможности, свързани с продуктите и услугите, които предлагаме. Или да си помагаме във всяка друга област, защото трудностите, които срещаме когато развиваме дейност в чужбина, са еднакви за всички български фирми.

Кои са важните моменти в дейността на Комисията за финансов надзор, кои негови инициативи, програми, документи и промени в Кодекса за застраховане приемате за ефективни и имате ли свои предложения за такива?

Трудно мога да степенувам по важност многобройните стъпки, предприети от Комисията по финансов надзор  през последните две години. Но не мога да не спомена подобрената ситуация на пазара на застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, която се дължи основно на трудните, но разумни решения, взети от надзора. Както и най-важното събитие за българския застрахователен пазар, което бе въвеждането на Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), а Евроинс България бе първото застрахователно дружество получило сертификат за достъп до ЕИСОУКР. С това от 01.06.2011 г. стартира и издаването на електронни полици по застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Също така друго важно събитие бе  и забраната за поставяне на стикери върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор, въведена през  лятото на  2011 г. Основната задача, която предстои и пред застрахователните дружества и пред надзора през тази и следващата година, е прилагането на новата директива Платежоспособност2. Вярвам, че надзора ще вземе необходимите мерки, така че българските застрахователи да получат необходимата им помощ и да бъдат подготвени навреме за прилагането на тази директива.

И нещо по-конкретно – кажете няколко думи за така наречения „румънски казус”, известно е, че вашето дружество в Букурещ развива успешна дейност и е едно от добрите в групата. То не е ли в състояние да предложи „българските условия” на румънски клиенти, които застраховат най-вече колите си в България?

С оглед ситуацията на пазара и така наречения „румънски казус” колегите  от Евроинс Румъния през цялата 2011 г наблюдаваха и изготвяха анализи за сегментация на риска при застраховките “Каско” и “Гражданска отговорност” на автомобилистите. В резултат на направените анализи от средата на октомври се въведоха нови тарифи и за двете застраховки. Добавени са допълнителни категории, които определят цената на застраховките: региони (45 региона), възраст на собственика на превозното средство, мощност на двигателя, модел автомобил и др. Разработени бяха три вида Каско продукти, покриващи съответно рисковете счупени стъкла, сблъсък и пълно каско. Бих казала, че към момента условията и цените на автомобилните застраховки в България и Румъния са много близки.

Какво е днешното състояние на застрахователния пазар, кое е безспорното му завоевание и има ли неща, които му пречат да е още по-успешен?

Съвсем накратко бих казала – с недостатъчно проникване и плътност. Пазарът предлага разнобразни застрахователни продукти, отговарящи на потребностите на клиентите,  но в някои  класове търсенето е недостатъчно или съвсем незабележимо. Но освен подобряването на застрахователната култура, за развитието му ще допринесе и подобряването на общата икономическа обстановка и повишаването на стандарта на живот в страната.

И преди две години изразихте убеждението си, че той, пазарът у нас, се е европеизирал напълно. Какво още не му достига, за да е в крак със световните тенденции?

Мисля, че в много голяма степен нашият пазар вече следва и отразява световните тенденции в застраховането. От гледна точка на регулациите в областта на застраховането, то със сигурност можем да кажем, че той се е европеизирал напълно

Но пак ще спомена, че застрахователната култура на населението в България е на по-ниско ниво от тази в другите европейски държави,  като акцентът се поставя повече върху “цената”, отколкото върху качеството на застрахователните продукти. У нас процентът на сключените застраховки различни от задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а именно застраховки имущество, злополука, професионална отговорност  и други подобни,  е много нисък.

Впрочем пропуснах в предишния въпрос да ви попитам за обхвата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, всеки дава различна информация, каква е вашата цифра и защо тя все още не отговаря на европейските изисквания? В такъв случай има ли опасност от неприятни последствия?

Обхватът  на застраховката към декември 2011 г е почти 78 % по данни на Гаранционния фонд. Възможно е тази цифра да е малко занижена, като се има предвид, че в България има много автомобили, които не са в движение, но не са свалени от регистрация. Съгласно статистиката на щетите, обхватът е над 90%.

Как върви при вас работата с електронните полици и какво е тяхното значение за така нареченото професионално, съвременно застраховане и най-вече за отношенията между застрахователи-посредници-клиенти?

Както вече споменах Евроинс България бе първото застрахователно дружество, получило сертификат за достъп до ЕИСОУКР, като от 01.06.2011 г. стартира издаването на електронни полици по застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Също така от 01.06.2011 г. се издават и електронни полици “Злополука на пътниците в обществения транспорт”, чиито номер се получава от ЕИСОУКР. От юли месец 2011 г. въведохме  автоматично тарифиране при издаване на електронна полица “Каско на МПС”, като в информационната система са заложени тарифни числа за различните видове автомобили, съответните отстъпки и надбавки, съгласно указанията за застраховката. От месец август 2011 г всички офиси, агенции и представителства на Евроинс България издават само и единствено електронни полици по застраховки “Имущество”. Всички по веригата застраховател- посредник –клиент са доволни, тъй като времето за издаване на електронна полица е максимум 2 минути, грешките са сведени до минимум, отчетността е в реално време, а възможността за антидатиране на полици отпадна напълно. Електронните полици са и необходимо условие за внедряване на онлайн продажби, които са задължителни за съвременното застраховане.

Ще Ви помоля за няколко думи във връзка с единната информационна система, защо толкова време боксуваше и кому с какво ще е особено полезна тя?

За мен проблемът със системата идва от там, че някои от застрахователните дружества са оборудвани със софтуер от компаниите –майки и им бе необходимо повече технологично време за адаптация към софтуера на ЕИСОУКР. Също така проблемите на част от застрахователните посредници се дължат на некачествена интернет-свързаност, а не са в резултат на проблеми в системата.

ЕИСОУКР е в полза както на застрахователите, така и на регулаторните органи. С въвеждането на  ЕИСОУКР се постигна намаляване на грешките, възникващи при ръчното попълване на данните по полиците „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците върху бланки и последващото им въвеждане в информационната система на всяка застрахователна компания. Друг ефект е намаляването на административните разноски по въвеждане на данните от ръчно попълнена бланка в информационната система. На практика системата позволява във всеки един момент да има пълна информация за броя на застрахованите моторни превозни средства. Също така  отпадна и възможността за наличие на сключени, но неотчетени в информационната система полици.

Как тръгнаха нещата в първите месеци на тази година и какви цели си поставяте до 31 декември 2012 година?

Евроинс Иншурънс Груп отчита двойно нарастване на общия премиен приход през януари 2012 г. спрямо януари 2011г., като най-значим ръст отчита Евроинс Румъния. А здравноосигурителното ни дружество регистрира 143 % ръст на премийния приход за същия период.

Целите, които си поставяме за настоящата година са да постигнем по-добри резултати в сравнение с предходната година, да предложим нови, комбинирани продукти на нашите клиенти, да повишим пазарния си дял  и осигурим адекватна доходност на акционерите си.

А бихте ли отправили поглед и към времето след тази дата?

На база резултатите по-горе се надявам пазара през настоящата година, а и занапред да се развива с тенденция към възход. А след отшумяването на кризата и възстановяването на икономическата активност, отново да тръгне с изпреварващи БВП темпове на растеж.

Нали и Вие си имате мечта – в личен аспект и за колегите ви от екипите на групата – коя е тя, г-жа Мукова?

Групата да продължава да се развива, името на нашата група да стане известно и всички клиенти да го свързват с интелигентни решения и чудесно обслужване.


Обратно горе