Избор за дома

„Избор за дома” е имуществена застраховка, която осигурява покритие на щети от пожар и други рискове върху Вашето жилище, жилищно обзавеждане и/или друго имущество, което е предназначено за лична употреба и не се използва за бизнес.

Покрити рискове

„Избор за дома” Ви дава възможност сами да изберете желаните от Вас покрити рискове, групирани в следните клаузи:

Клауза А - „Пожар” (основно и задължително покритие):

- пожар, включително пряко причинен от късо съединение;

- пряко попадение на мълния;

- експлозия и имплозия;

- удар, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Клауза Б - „Природни бедствия и други рискове”:

- буря, градушка, проливен дъжд и/или наводнение;

- увреждане от удар или тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;

- измръзване (замръзване);

- свличане или срутване на земни пластове;

- увреждане от действието на подпочвени води или морски вълни;

- изтичане на вода;

- увреждане от удар на пътно превозно средство или животно.

Клауза В1 - „Кражба”:

- Кражба чрез взлом;

- Кражба с техническо средство.

Клауза В2 - „Грабеж”

Клауза В3 - „Злоумишлени действия на трети лица” вандализъм, умишлено взривяване или умишлен палеж.

Клауза В4 - „Чупене на стъкла”

- Случайно счупване на стъкла

Клауза В5 - „Късо съединение или токов удар”

- Късо съединение и токов удар;

- Индукция от електрически ток в преносната мрежа.

Клауза З - „Земетресение”

Клауза О - „Гражданска отговорност към трети лица”

Клауза Р - „Необходими целесъобразни разходи”


Изберете това покритие, което най-пълно отговаря на Вашите изисквания  и потребности.

Кой е застрахован в застрахователен договор?

Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Как се определя застрахователната сума? 

Застрахователната сума е горна граница на отговорността на Застрахователя, в случай на застрахователно събитие. Застрахователната сума се посочва от Вас и може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност.

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа и се заплаща eднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски.

Какъв е срокът на застрахователния договор?

Застраховката се сключва за срок от 12 месеца, освен ако е уговорено друго.

Какво да направите при настъпване на застрахователено събитие? 

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте  длъжен да:

  • предприемете всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество;
  • уведомете незабавно:   Полиция – ако събитието е кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица или пътно-транспортно произшествие (ПТП);  Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) – ако събитието е пожар.
  • уведомете „ЗД ЕВРОИНС“ АД в срок 24 часа от узнаването, ако събитието е кражба или грабеж, а в останалите случаи - в срок 3 работни дни от узнаването, по един от следните начини:
  • В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС“ АД
  • В агенция на „ЗД ЕВРОИНС“ АД във Вашия град
  • По телефон 02 / 4895 443
  • По факс 02 / 4895 443
  • На електронен адрес: property.claims@euroins.bg

При уведомяването непременно трябва да се посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.

 

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен постредник на „ЗД Евроинс” АД във Вашия град.


Обратно горе