Пожар и други рискове

 

„Пожар и други рискове” е имуществена застраховка, която осигурява покритие на щети от пожар и други рискове върху имущество, което се използва за бизнес, административни нужди или държавни нужди.

Със застраховка „Пожар и други рискове” се осигурява покритие на избраните от Вас рискове, групирани в следните клаузи:

Клауза А - „Пожар” (основно и задължително покритие)

 • пожар, включително пряко причинен от късо съединение;
 • пряко попадение на мълния;
 • експлозия и имплозия;
 • удар, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Клауза Б - „Природни бедствия и други рискове”

 • буря, градушка, проливен дъжд и/или наводнение;
 • увреждане от удар или тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • измръзване (замръзване);
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • увреждане от действието на подпочвени води или морски вълни;
 • изтичане на вода;
 • увреждане от удар на пътно превозно средство или животно;
 • щети при товарно-разтоварни работи.

Клауза В1 – „Кражба чрез взлом”

Клауза В2 - „Грабеж”

Клауза В3 - „Злоумишлени действия на трети лица” вандализъм, умишлено взривяване или умишлен палеж

Клауза В4 - „Чупене на стъкла”

 • Случайно счупване на стъкла, витрини и рекламни табели

Клауза В5 - „Късо съединение или токов удар”

 • късо съединение;
 • токов удар;
 • индукция от електрически ток в преносната мрежа.

Клауза З - „Земетресение”

Клауза О - „Гражданска отговорност към трети лица”

Клауза Р - „Необходими целесъобразни разходи”

Изберете това покритие, което най-пълно отговаря на Вашите изисквания и потребности.


Какво имущество можете да застраховате с тази застраховка?

Обект на застраховане по застрахователния договор могат да бъдат следните видове имущество:

 • сгради или обособени части от сгради (офиси, търговски обекти и др.);
 • машини, съоръжения и оборудване;
 • подемно-транспортна и складова техника – палетни колички, повдигачи, телферни устройства и др.;
 • стопански инвентар;
 • електронна техника и автоматика;
 • стоково-материални запаси – материали за производство, заготовки, готова или полуготова (незавършена) продукция и др.;
 • имущества от особен вид – стъкла и витрини, рекламни надписи и табели, както и други имущества, които поради своето предназначение, съхранение или начин на употреба не могат да бъдат причислени към никой от изброените по-горе видове имущества.

Кой е застрахован в застрахователния договор?

Застраховано е лицето, чийто имуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователния договор. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Как се определя застрахователната сума?

Застрахователната сума е горна граница на отговорността на Застрахователя в случай на застрахователно събитие. Застрахователната сума се посочва от Вас и може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност.

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа и се заплаща eднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски.

Какъв е срокът на застрахователния договор?

Застраховката се сключва за срок от 12 месеца, освен ако е уговорено друго.

Какво да направите при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжен да:

 • предприемете всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество;
 • уведомите незабавно: Полиция – ако събитието е кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица или пътно-транспортно произшествие (ПТП); Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) – ако събитието е пожар.
 • уведомете „ЗД ЕВРОИНС“ АД в срок 24 часа от узнаването, ако събитието е кражба или грабеж, а в останалите случаи - в срок 3 работни дни от узнаването, по един от следните начини:
 • В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
 • В агенция на „ЗД ЕВРОИНС“ АД във Вашия град;
 • По телефон 02 / 4895 443
 • По факс 02 / 4895 443
 • На електронен адрес: property.claims@euroins.bg

При уведомяването непременно трябва да се посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.

 

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен постредник на „ЗД Евроинс” АД във Вашия град. 


Обратно горе