Правна помощ при ПТП

Застраховка  „Правна помощ при ПТП “ на „ЗД Евроинс“ АД е иновативен застрахователен продукт,  който осигурява възможност на застрахования да получи компетентна правна помощ във връзка с настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите”.

Застраховка  „Правна помощ при ПТП“ се сключва за срок от една година и само под формата на   комбинирана полица заедно със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката покрива: 

1.Консултация относно: 

а) обхват и действие на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка  „Правна помощ при ПТП“; 

б) основания за регрес на застрахователя                                                                                             

в) други въпроси, свързани с действието, изменението и обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

2. Адвокатски услуги за осигуряване на защита и представителство на застрахования в гражданско или наказателно производство, образувано по повод на настъпило на територията на Република България ПТП с пострадали лица.

Адвокатските услуги могат да включват: 

а) устни и писмени консултации и становища по въпроси,свързани с конкретното производство;

б) изготвяне на  книжа във връзка с образуваното производство – молби, заявления, декларации, жалби и др.;

в) оказване на правна помощ, защита и процесуално представителство на застрахованото лице в етапа на досъдебното производство;

г) участие в извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното и съдебното производство;

д) процесуално представителство на застрахованото лице в съдебно производство.

Адвокатските услуги се предоставят само чрез правоспособни адвокати, предварително одобрени от застрахователя, и включени в списък с доверени адвокати. Този списък се предоставя от ЗД Евроинс“ АД на застрахования след получаване на уведомление за настъпилото ПТП, като застрахованият има право да избере свободно, който и да е от адвокатите, включени в него.

Не се покриват направени разходи от  застрахования за ползване на услуги на адвокат, който не е одобрен от ЗД Евроинс“ АД! 

КАК СЕ ПОЛЗВА ПОКРИТИЕТО?

Консултациите относно покритието по застраховката  не са обвързани с настъпване на ПТП, както и не са ограничени по брой  за целия период на застраховката. Получаване на правна помощ под формата на консултация не води до намаляване на застрахователната сума. 

За да получи правна помощ съгласно условията на застраховката, застрахованият трябва да отправи към „ЗД Евроинс“ АД писмена застрахователна претенция.

Застрахованият може да получи адвокатска защита и представителство най-рано от:

- момента на образуване на досъдебно производство за причиняване на средна или тежка телесна повреда или на смърт;

- датата на получаването на исковата молба – в случаите на образувано гражданско производство. 

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, които са достатъчни за осигуряването на качествени адвокатски услуги за цялото времетраене на едно наказателно или гражданско производство.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ И КАК СЕ ЗАПЛАЩА ?

Размерът на застрахователната премия е 8 (осем) лева, като тази сума се включва в общата сума на премията по комбинираната полица със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Премията се заплаща  еднократно, при издаването на полицата, или разсрочено на вноски, в зависимост от уговореното в полицата.

КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА ЗАСТРАХОВАНИЯТ В СЛУЧАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на ПТП с пострадали лица на територията на Република България с участието на автомобила, за който е сключена застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застрахованият трябва да спазва законовите си задължения при настъпване на ПТП, както и да предприеме следните действия:

1. незабавно да уведоми компетентните органи и да вземе мерки за оказване на първа помощ на пострадалите лица;

2. да изготви снимков и/или видео материал на местопроизшествието;

3. ако има други очевидци на събитието, да опита да вземе техните данни за контакт – име, телефонен номер, адрес, месторабота и др.;

4. незабавно да уведоми „ЗД Евроинс“ АД като се обади на дежурния телефон, посочен в застрахователната полица;

5. да изпрати електронно съобщение с датата, мястото, кратко описание на ПТП и данните си за обратна връзка по електронната поща на адрес ptphelp@euroins.bg или като посети офис на „ЗД Евроинс“ АД.


Обратно горе