Злополука на пътниците в обществения транспорт

Предмет на застраховане
Предмет на застраховане са здравето, животът и телесната цялост на пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.

Застраховани лица
Застраховано лице е пътника в обществено превозно средство.

Покрити рискове
Задължителна застраховка Злополука на пътниците обществения транспорт, покрива следните рискове, настъпили по време на пътуването включително при качване или слизане :
  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.
За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на застрахованото лице, настъпило по време на пътуване (включително при качване или слизане от превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до една година от настъпването му е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице.
За злополука се считат също: изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили; инфекциите, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополука лице; телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или на чужд живот или на имущество.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок не по-кратък от една година.

Плащане на застрахователна премия
Плащането на застрахователна премия е необходимо условие за наличието на валидна застрахователна полица.
Застрахователната премия може да бъде определена като процент от реализираните от превозвача приходи от продадени билети и карти или на база брой пътнически места.
Застрахователната премия се заплаща:
  • еднократно или
  • разсрочено.

Изплащане на щети
Застрахователят определя застрахователното обезщетение в рамките на определения лимит на отговорност.
Застрахователното обезщетение се изплаща от застрахователя в срок от 15 дни след представяне на всички поискани от него документи, установяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на вредите.


Обратно горе