Задължителна застраховка „Трудова злополука”

Предмет на застраховане
Условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука” на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им са определени в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, приета с ПМС №24 от 06.02.2006 г.

Застраховани лица
Работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Покрити рискове
– смърт  вследствие на трудова злополука;
– трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; – временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.
По смисъла на наредбата: „трудова злополука” е понятието по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на застраховката
Застрахователният договор не може да бъде сключен за срок по-кратък от 1 /един/ месец и по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца.

Плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия може да бъде платена директно на представител или посредник на дружеството или по банков път.
Застрахователната премия се заплаща в лева.
Премията се издължава еднократно или разсрочено.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.
Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на разпореждане на ТП на НОИ, декларация на работодателя за настъпила трудова злополука, епикризи, болнични листа, решения на ТЕЛК,  актове и други необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
• когато сте корпоративен клиент;
• при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
• при комплексно застраховане.


Обратно горе