Обща гражданска отговорност

Предмет на застраховане       
Регламентираната в действащото законодателство отговорност на застрахования за вреди, причинени на трети лица, съгласно избраната клауза на покритие:
• отговорност към трети лица;
• отговорност за замърсяване;
• отговорност за продукта;
• отговорност за неизпълнение на договорни задължения.

Застраховани лица
Физически лица или юридически лица с производствена и непроизводствена дейност.

Покрити рискове
Отговорността на застрахования в случай на нараняване и/или повреда, причинени на трети лица и настъпили по време на застрахователния период.

Период на застраховката
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
•  влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
•  постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.
Самоучастие на Застрахования:
Самоучастието на застрахования се изразява в поемане от него на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие.Обратно горе