Помощ при пътуване

Искам да сключа застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”. Какви документи са необходими и какви са изискванията?

Застраховката се сключва срещу лична карта или паспорт. Застраховат се български и чуждестранни граждани на възраст между 1 (една) и 74 (седемдесет и четири) навършени години към датата на сключване на застраховката в добро здравословно състояние.

За кои държави важи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Застраховката важи за цял свят с изключение страната, чийто гражданин е застрахованият и/или където се намира постоянният му адрес.

Къде мога да сключа застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Във всеки офис на „Евроинс” или оторизиран представител на дружеството.

Мога ли да платя премията разсрочено?

По застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” не се допуска разсрочено плащане.

Ще пътувам в страна от Европейския съюз и имам европейска здравноосигурителна карта. Трябва ли да сключа и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Европейската здравноосигурителна карта не може да осигури сигурността, която дава застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”. Европейската здравноосигурителна карта покрива единствено медицински разходи при злополука и остро заболяване, като лечението се провежда съгласно законодателството на съответната държава и ако то предвижда доплащане за дадена услуга ще трябва да доплатите, като тези разходи няма да Ви бъдат възстановени от НЗОК.
При застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” не се налага доплащане за оказаната Ви помощ. Покритите рискове по застраховката са много повече в сравнение с картата, като например - репатриране, транспортиране на тленни останки, смърт от злополука, дневни пари за болничен престой, кражба на багаж, правни разноски, отговорност към трети лица и други. Освен това Ви осигурява денонощна специализирана помощ в случай на застрахователно събитие чрез Асистиращата компания „АХА Assistance”. Не е необходимо да разполагате с финансови средства, за да Ви бъде оказана медицинска помощ, т.к. разходите се покриват от асистиращата компания.

Какво е необходимо да направя в случай на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие Асистиращата компания „АХА Assistance” трябва да бъде уведомена до 48 (четиридесет и осем) часа на дежурния телефон, указан в полицата. Асистиращата компания насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар. В този случай не заплащате за оказаната Ви помощ.
В случай, че Асистиращата компания не е уведомена в указания срок или е уведомена, но не сте посетил лечебното заведение посочено от нея, трябва сам да заплатите разходите за оказаната Ви спешна помощ и да предявите претенция пред застрахователя.

Оказана ми е медицинска помощ в чужбина, за която съм заплатил. Какво следва да направя?

Застрахованият трябва да предяви претенция пред застрахователя. Информация относно начина на завеждане на щета и необходимите документи има в секция „Процедури за завеждане на щети”.

Трябва ли да са преведени на български език документите, които представям?

Застрахователят изисква превод на български език на представените документи, като той е за сметка на Застрахования.

Какъв е срокът за предявяване на претенция?

Документите трябва да бъдат представени на Застрахователя не по-късно от 3 (три) месеца след приключване на лечението.

Може ли мой близък/познат да предяви претенция от мое име?

За да бъде заведена претенция от лице, различно от застрахования, то трябва да има нотариално заверено пълномощно в оригинал.
В случай, че застрахованото лице е под 18 години, претенцията се подава от законен негов представител.

Обезщетението се изплаща единствено на застрахования или на надлежно упълномощен от него представител. В случай, че застрахованото лице е под 18 години, обезщетението се получава от законните му представители.


Обратно горе