Каско на МПС

СЪС ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СЪС "ЗД ЕВРОИНС" АД:

• партньорство с надеждна и коректна  застрахователна компания;

• покрития по максимално широк набор от рискове

ЕВРОИНС ВИ ПРЕДЛАГА:

•  застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили с български държавни регистрационни номера;
•  от 4.08 % тарифно число за леки автомобили ;

•  24/7 автоасистанс с карта от СБА;
•  пътна помощ до 150 км

•  заместващ автомобил (Клауза Е+), в случай на настъпване на застрахователно събитие;
• компетентно сервизно обслужване в широка мрежа от доверени сервизи в цялата страна от компании- партньори.

Покрити рискове

•    "Пожар и природни бедствия ";
•    "Пътно транспортно произшествие ";
•    "Злоумишлени действия на трети лица ";
•    "Кражба на цяло МПС";
•    "Грабеж на цяло МПС".
•    " Автоасистанс".

Заместващ автомобил "Клауза Е+" - при настъпване на застрахователно събитие, констатирано с протокол от КАТ или двустранен протокол, при което отремонтирането на щетата  по оценка на доверения сервиз ще отнеме повече от 5 работни дни, клиентът може да се възползва от услугата  „Заместващ автомобил”.

При завеждане на щета в ликвидационен център на „ЗД Евроинс” АД,  на клиента  се  издава  възлагателно писмо за услугата  „Заместващ автомобил”,  попълва се искане и се подписва  декларация. Автомобилът се наема на място в доверения сервиз. Клиентът депозира 200 лева за срока на ползване на автомобила като разходите за гориво по време на ползването на автомобила са за сметка на клиента.

Услугата „Заместващ автомобил” се предоставя на  физически и юридически лица със сключена застраховка „Каско на МПС”  (клауза „А”) за леки автомобили, с изцяло платена застрахователна премия и включено право за отстраняване на щети в доверен сервиз. Заместващият автомобил се предоставя от фирма-партньор предлагаща  рент-а-кар услуги. За услугата „Заместващ автомобил”  не се заплаща допълнителна премия и може да бъде ползвана само веднъж за целия срок на валидност на застрахователния договор, за не повече от 30 дни. Срокът за ползване на заместващия автомобил се описва във възлагателното писмо и е валиден за периода от приемането на увредения автомобил в указания доверен сервиз до деня на приключване на ремонта. В случай, че отстраняването на щетата налага удължаване на срока на ремонта над 30 дни, клиентът има възможност да удължи срока на ползване на заместващия автомобил за своя сметка. В този случай се подписва договор между клиента и  фирмата – партньор предлагаща рент-а-кар .


Период на застраховката

Застраховката е сключва за период от 1 година или по-кратък при договореност със Застрахователя и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски.

В случай на  събитие:

•   Обадете се и регистрирайте събитието в КАТ и / или подпишете двустранен протол
•  Незабавно уведомете Застрахователя по един от следните начини:
    - в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
    - в агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във вашия град;
    - на електронен адрес: likvidacia@euroins.bg;
    - на телефон: 0700 17 241;
    - представете увреденото МПС за оглед в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
•   Можете  да отстраните щетата в един от доверените сервизи в най-кратки срокове.


Обратно горе