Гражданска отговорност на автомобилистите

Какви са предимствата на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в „ЗД Евроинс“ АД?

• Изгодна цена
• Разсрочено плащане
• Бързина и коректност при изплащане на обезщетения
• Уведомяване за предстояща вноска
• Професионално обслужване

За кого е предназначена застраховката?

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Застраховката може да се сключи и от всяко друго лице, различно от собственика.

Какво се застрахова?

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на държавите – членки на системата „Зелена карта“  – Австрия, Албания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Мароко, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швейцария и Швеция.

Застрахователни суми (лимити на отговорност)

При събития, настъпили на територията на Република България, задължителните минимални застрахователни суми (лимити) от 01.01.2016 г. за всяко събитие са:

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица

- за вреди на имущество (вещи) -  2 000 000 лв. за всяко събитие.

При събития, настъпили на територията друга държава – членка на системата „Зелена карта“, застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите осигурява във всяка държава-членка покритието, съгласно нейния закон, или покритието, съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Какъв е срокът на застраховката?

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.

Каква е цената на застраховката?


Цената  на застраховката се определя съобразно обективни и субективни рискови фактори: вид на МПС, обем на двигателя, общо тегло, брой места, специфични характеристики на МПС, възраст и постоянен адрес на собственика, шофьорски стаж на собственика или обичайния водач, наличие на виновно причинени ПТП през предходните години, начин на плащане (еднократно или разсрочено) и др.

Какви документи са необходими за сключване на застраховката?

За сключване на застраховката е необходим документ, от който да са видни данните за МПС  и данните за собственика – свидетелство за регистрация на МПС или договор за покупка-продажба (ако застраховката се сключва преди регистрацията на МПС).

Къде мога да сключа застраховката?

Застраховката може да бъде сключена във всеки един от офисите на „ЗД Евроинс“ АД на територията на страната, както и при посредници на компанията – агенти и брокери.Обратно горе