Моето жилище

Бързо, лесно и изгодно! Без оглед, без опис, без снимка!

Застраховка на имущество на физически лица с определен лимит на отговорност.

Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ“ на „ЗД ЕВРОИНС” АД е модерно застрахователно решение за твоя дом.

Със застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти получаваш:
•    защита на недвижимото и движимото си имущество;
•    покрития по максимално широк набор от рискове и
възможност за избор според конкретните потребности
и изисквания;
•    партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания.

Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице - банка кредитор.

Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти осигурява защита на:
• недвижимо имущество - постоянно обитаеми жилищни апар-
таменти и къщи;
• движимо имущество - мебели, обзавеждане, битова и
електронна техника, и друго движимо имущество.

"ЗД Евроинс” АД ти предлага застраховка „Моето жилище” в три варианта:

Пакетно покритие "КЛАСИК"
• пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния,
експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
• природни бедствия и аварии – буря /ураган, вихрушка и смерч/, градушка, проливен дъжд, наводнение,вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
измръзване/замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пластове;измокряне от забравени кранове  или  чешми или в резултат на авария на вградени инсталации и/или тръби, увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно превозно средство или от животно, неприлежащо или не под контрола на застрахования или лице,
на служба при него; случайно счупване на вътрешни и външни стъкла, витрини, керамични плотове на печки и   санитарен фаянс.

Пакетно покритие "СУПЕР" включва покритие "КЛАСИК"+
• злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, умишлен палеж; злоумишлено използване на взривни устройства и/или материали (експлозия);
• гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск.

Пакетно покритие "ЕЛИТ" включва покритие "СУПЕР"+
• кражба чрез взлом или с техническо средство;
• късо съединение или токов удар предизвикани в следствие проявление на риска “мълния/гръм”;
• земетресение.
Избери това покритие, което най-пълно отговаря на изискванията и потребностите ти.

Каква е застрахователната сума?
Застрахователната сума е горна граница на отговорността на застрахователя за застрахованото имущество и е определена съгласно неговата действителна стойност. При настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълния размер на вредата до застрахователната сума без прилагане на подзастраховане.

Застрахователната сума се определя в български лева.

Общ лимит на отговорност за имуществото в 6 варианти за избор:

32 000 лв.; 48 500 лв.; 70 000 лв.;

95 000 лв.; 120 000 лв.; 175 000 лв.

Каква е застрахователната премия?
Застрахователната премия се определя в зависимост от:
• избраното пакетно ниво на покритие;
• размера на застрахователната сума;
• лимита на отговорност.

Минималният размер на застрахователната премия е  29 лв.

Застрахователната премия се заплаща, както следва:

*  под 65 лв. – еднократно при сключването на застраховката;

*  от 65 лв. до 100 лв., включително – еднократно или разсрочено на 2 вноски;

*   над 100 лв. – еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски.


Какъв е срока на застраховката?
Застраховката се сключва за срок от 12 месеца.

Какво да направиш при настъпване на застрахователно събитие?
• Предприеми всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на
застрахованото имущество.
• Незабавно уведоми съответните държавни контролни органи на тел. 112( при пожар, природно бедствие, наводнение) в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш  всички обстоятелства, които са ти известни.

Уведоми „ЗД ЕВРОИНС" АД по един от следните начини:
• в Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС" АД;
• на телефон 02 / 4895 443;
• на факс 02 / 4895 443;
• на електронен адрес: property.claims@euroins.bg.

• онлайн чрез портала тук

При уведомяването непременно посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.

При настъпване на застрахователно събитие ти си длъжен да уведомиш „ЗД ЕВРОИНС” АД в следните срокове:
•  до 24 (двадесет и четири) часа от неговото узнаване,когато събитията са вследствие на рисковете кражба чрез взлом. 
•  до 3 (три) работни дни от неговото узнаванепри събития по останалите покрити рискове;

•  и да представиш на „ЗД ЕВРОИНС"АД всички необходими документи, описани в Общите условия по тази застраховка, за установяване размера на щетата и определяне на обезщетението.

Застрахователно обезщетение
Размерът на обезщетението се определя в рамките на застрахователната отговорност за съответното имущество и не може да надвишава застрахователната сума (лимита на отговорност), и действителната стойност на имуществото.

Защо да избереш застраховка „Моето жилище“?
• Бързо и лесно сключване на застраховката - без оглед,без опис, без снимка.
• Възможност за избор на покрити рискове, лимити на отговорност и застрахователни суми.
• Широко и гъвкаво застрахователно покритие обвързано с индивидуалните потребности.
• Атрактивни цени за широка гама от покрити рискове.

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник на „ЗД ЕВРОИНС" АД във Вашия град.


Обратно горе