Професионалната отговорност на физически и юридически лица при изпълнение на съответната дейност

Застраховани лица
• проектанти;
• консултанти;
• строители;
• нотариуси;
• застрахователни брокери;
• адвокати;
• частен съдебен изпълнител;
• синдик;
• регистрирани одитори;
• архитекти и инженери;
• експерт-счетоводители;
• лекари и стоматолози;
• лица, извършващи действия по кадастъра;
• лица, извършващи частна медицинска практика;
• технически надзор на СПО;
• и други.

Покрити рискове
Отговорността на застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди при или по повод изпълнението на професионалните му задължения.

Период на застраховката
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
• постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.Обратно горе